ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Ειδικότητα και Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Διπλωματούχοι Μηχανικοί»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Ειδικότητα A.M. TEE ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια επαγγελματικής δραστηριότητας Μόρια εισοδήματος Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Δυτικής Ελλάδας Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 130578 TMMM-95678-8039-20121218163643 18/12/2012 16:36:43 559 60 30 30 Επιλεχθείς 1
Δυτικής Ελλάδας Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 117120 TMMM-95678-8107-20121218192509 18/12/2012 19:25:09 595 60 30 30 Επιλεχθείς 2
Δυτικής Ελλάδας Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 118795 TMMM-95678-9892-20130104111736 04/01/2013 11:17:36 1331 45 30 15 Επιλεχθείς 3
Δυτικής Ελλάδας Μηχανολόγος Μηχανικός 124726 TMM-95678-7843-20121218124532 18/12/2012 12:45:32 468 60 30 30 Επιλεχθείς 1
Δυτικής Ελλάδας Μηχανολόγος Μηχανικός 130755 TMM-95678-7998-20121218151316 18/12/2012 15:13:16 542 60 30 30 Επιλεχθείς 2
Δυτικής Ελλάδας Μηχανολόγος Μηχανικός 133221 TMM-95678-8529-20121220171348 20/12/2012 17:13:48 783 60 30 30 Επιλεχθείς 3
Δυτικής Ελλάδας Μηχανολόγος Μηχανικός 120728 TMM-95678-8716-20121221111902 21/12/2012 11:19:02 849 60 30 30 Επιλεχθείς 4
Δυτικής Ελλάδας Μηχανολόγος Μηχανικός 127714 TMM-95678-9853-20130103184955 03/01/2013 18:49:55 1299 60 30 30 Επιλεχθείς 5
Δυτικής Ελλάδας Μηχανολόγος Μηχανικός 133236 TMM-95678-10784-20130110092048 10/01/2013 09:20:48 1892 60 30 30 Επιλεχθείς 6
Δυτικής Ελλάδας Μηχανολόγος Μηχανικός 124676 TMM-95678-10787-20130110093915 10/01/2013 09:39:15 1895 60 30 30 Επιλεχθείς 7
Σύνολο αποτελεσμάτων: 25
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING