ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΕΚ ΜΕΧΡΙ 23.05.2013, ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΕΚ
της Δράσης «Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β΄της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση» [κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ανακοινώνει τα ΚΕΚ που εγγράφονται μέχρι 23.05.2013 στο Μητρώο ΚΕΚ για να συμμετέχουν στη δράση voucher στον παραγωγικό τομέα Β’ της οικονομίας, που συγχρηματοδοτείται μέσω του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Τα εγγεγραμμένα ΚΕΚ δίνονται στη δημοσιότητα σύμφωνα με την από 23.05.2013 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, οι οποίοι δεν θα ενημερωθούν με άλλο τρόπο εγγράφως ή ατομικά.

Οι πίνακες αυτοί καταρτίστηκαν μετά τον έλεγχο της πληρότητας των «Δηλώσεων» των επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης και την επιβεβαίωση των στοιχείων που κάθε ΚΕΚ δήλωσε στην αίτηση συμμετοχής του σύμφωνα με το κεφ. 3.3. παρ Α της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι πίνακες περιλαμβάνουν τα ΚΕΚ που έχουν ήδη εγγραφεί στο Μητρώο ΚΕΚ ομαδοποιημένα ανά Διοικητική Περιφέρεια και αντικείμενο κατάρτισης, τις επιχειρήσεις που προτίθενται να συνεργαστούν με τα ΚΕΚ για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης του προγράμματος, καθώς και τις προσφερόμενες θέσεις για κάθε αντικείμενο κατάρτισης που το ΚΕΚ επέλεξε να υλοποιήσει.

Όλα τα υποψήφια ΚΕΚ οφείλουν με δική τους φροντίδα και επιμέλεια να λάβουν γνώση των πινάκων αυτών, μέσω της παρούσας Ανακοίνωσης.

Κάθε ΚΕΚ που έχει εγγραφεί στο Μητρώο οφείλει να δημοσιεύσει μέσω της ειδικής ιστοσελίδας www.voucher.gov.gr την αναλυτική του πρόταση για τα προγράμματα κατάρτισης που προτίθεται να υλοποιήσει, καθώς επίσης και, με αποκλειστική του ευθύνη, να επιμεληθεί υποχρεωτικά τη σύνδεση (link) της ιστοσελίδας του, την οποία δήλωσε στην αίτηση συμμετοχής στη δράση, με την ειδική ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr, ώστε να είναι διαθέσιμες μέσω αυτής λοιπές πληροφορίες και ενημέρωση προς τους Ωφελούμενους.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των ΚΕΚ στην εν λόγω δράση, δηλαδή μετά τις 21.06.2013, το ΤΕΕ θα συγκροτήσει το Μητρώο ΚΕΚ και θα δώσει στη δημοσιότητα τους οριστικούς πίνακες των εγγεγραμμένων στο Μητρώο ΚΕΚ.

Ακολουθούν οι Πίνακες των εγγεγραμμένων, μέχρι 23.05.2013, ΚΕΚ στο Μητρώο ΚΕΚ, οι οποίοι περιλαμβάνουν ανά Διοικητική Περιφέρεια ομαδοποιημένα τα ΚΕΚ και τα αντικείμενα κατάρτισης που κάθε ΚΕΚ επέλεξε να υλοποιήσει σ’ αυτήν, καθώς επίσης και αναλυτικά στοιχεία για κάθε ΚΕΚ τα οποία αντλήθηκαν από την αίτησή του και από τα στοιχεία του ΕΚΕΠΙΣ.

Πίνακας Εγγεγραμμένων ΚΕΚ μέχρι 15.05.2013

Πίνακας Εγγεγραμμένων ΚΕΚ από 15.05.2013 μέχρι 23.05.2013

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING