ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
της Δράσης «Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β΄της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση» [κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους να συμμετέχουν στη δράση «Κατάρτιση με επιχορήγηση (TrainingVoucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β΄ της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση» και σύμφωνα με την από 23.07.2013 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, συμπληρώνονται οι πίνακες των εν δυνάμει ωφελουμένων όπως παρακάτω:

ΚΑΥΑΣ ΜΟΡΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΜΑΔΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΗΜ‐95678‐8060‐20121218174118 60 18/12/2012 17:41:18 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΤΤΕ-62534-9730-20130129-092601 120 19/1/2013 09:26:01 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ
 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING