Καλωσορίσατε

 Καλωσορίσατε στo σύστημα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 Στην παρούσα ειδική ιστοσελίδα θα αναρτώνται Προσκλήσεις/Προκηρύξεις οι οποίες θα υλοποιούνται με το Σύστημα Επιταγών Κατάρτισης (Training Voucher) όπως αυτό ορίζεται στο «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης», (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011). Το Training Voucher αφορά στη λειτουργία ενός συστήματος παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που προσφέρει τη δυνατότητα στους άμεσα ωφελούμενους να λαμβάνουν υπηρεσίες κατάρτισης από πιστοποιημένους Παρόχους. Η χρήση του ανωτέρω μοντέλου παροχής υπηρεσιών δίνει δυνατότητα στους ωφελούμενους να επιλέγουν οι ίδιοι την υπηρεσία και τον Πάροχο.

Προσκλήσεις

Δ.ΥΠ.Α - Προγράμματα Κατάρτισης για το Ταμείο Ανάκαμψης

Η πρόσκληση αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», με κωδικό ΟΠΣ 5060289, που αντιστοιχεί στη Δημόσια Πρόσκληση Νο 4/2020 του ΟΑΕΔ προς ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 36.500 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (ΚΚΠΠ)/ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ.

Η πρόσκληση αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος/ φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών» κωδικό ΟΠΣ 5037598 που αντιστοιχεί στη Δημόσια Πρόσκληση Νο 3/2019 του ΟΑΕΔ προς «ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΕ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ (56) ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (37) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ 8.933 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».

Η πρόσκληση αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας», Δημόσια Πρόσκληση Νο 8/2018 του ΟΑΕΔ προς «ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ 30.333 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».

Η πρόσκληση αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε θύλακες ανεργίας - Β’ Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»

Η πρόσκληση αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους θύλακες υψηλής ανεργίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων για 3.494 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β Κύκλος)

Η πρόσκληση αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων», ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΑΕΔ Νο 1/2017 «ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ 24.251 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».

Η πρόσκληση αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Θύλακες Ανεργίας - Β΄Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων Α΄ΚΥΚΛΟΣ», ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΑΕΔ Νο 10/2016 «ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ 34 ΔΗΜΟΥΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΘΥΛΑΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ 6.339 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων εν δυνάμει ωφελουμένων για την εν λόγω πρόσκληση γίνεται ανά Ομάδα Ωφελουμένων και στην αίτηση πρέπει να δηλωθούν έως και δύο (2) Κλάδοι.

Για πληροφορίες σχετικά με τους Κλάδους και τις αντίστοιχες Ειδικότητες (Προγράμματα Κατάρτισης), παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε την ενότητα 4.1 της πρόσκλησης, ενώ για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις Ειδικότητες των Κλάδων παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε το Παράρτημα ΙΙΙ της πρόσκλησης.

Προτού υποβάλετε την αίτησή σας, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ, προκειμένου να λάβετε το ενημερωτικό αρχείο pdf που παρουσιάζει συνοπτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις Ειδικότητες των Κλάδων (σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της πρόσκλησης).

Η πρόσκληση αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ 17 ΔΗΜΟΥΣ ΘΥΛΑΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ 3.737 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Α΄ΚΥΚΛΟΣ)/ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 7/2016

Ανακοινώσεις

Επιλογή προγραμμάτων κατάρτισης από τους ωφελούμενους

Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων κατάρτισης μέσω των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των Α.Ε.Ι. και των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.


Για τη λήψη της σχετικής ανακοίνωσης, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη της σχετικής ανακοίνωσης, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη της σχετικής ανακοίνωσης, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη της σχετικής ανακοίνωσης, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη της σχετικής ανακοίνωσης, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη της σχετικής ανακοίνωσης, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.
 
Για τη λήψη της σχετικής ανακοίνωσης, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.
 
Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.
 
Για τη λήψη της σχετικής ανακοίνωσης, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη της Απόφασης Υποδιοικητή, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.
 
Για τη λήψη της σχετικής ανακοίνωσης, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του Οριστικού Μητρώοου Παρόχων Κατάρτισης των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ., παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.
 
Για τη λήψη της σχετικής ανακοίνωσης, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη της σχετικής ανακοίνωσης, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη της απόφασης Διοικητή, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.


Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού Δελτίου Τύπου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.
 
Για τη λήψη του σχετικού δελτίου τύπου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.
 
Για τη λήψη του σχετικού δελτίου τύπου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Ολοκληρώνεται την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022 και ώρα 23:59 η διαδικασία της κατάθεσης προγραμμάτων κατάρτισης (Β΄ φάση) των Παρόχων Κατάρτισης των ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΕΙ και των αδειοδοτημένων ΚΔΒΜ που έχουν ενταχθεί στα Μητρώα της Δ.ΥΠ.Α.
Οι ανωτέρω πάροχοι κατάρτισης υποβάλλουν τα προγράμματα κατάρτισης που προτίθενται να υλοποιήσουν στο πλαίσιο του παρόντος έργου «Προγράμματα Αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», ώστε να αξιολογηθούν και να προσφερθούν στους ωφελούμενους-ανέργους.
Στόχος της δράσης είναι η αποτελεσματική διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ανέργων για την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους. στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων «νέας γενιάς» για 80.000 ανέργους, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Η Δημόσια Πρόσκληση είναι αναρτημένη στη διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis?tab=proghramm-ata-anavathmisis-deksiotiton-ghia-80000-anerghoys&tab2=parokhoi-katartisis&tab3=katathesi-proghrammaton

Οι Πάροχοι Κατάρτισης καλούνται να υποβάλλουν τα προγράμματα κατάρτισης σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται στη σχετική πρόσκληση, ως εξής:
 1. Μητρώο Παρόχων Κέντρων Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) των ΑΕΙ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr/upskilling-aei.
 2. Μητρώο Παρόχων Αδειοδοτημένων Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr/upskilling-kdvm.
Εναλλακτικά, με τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν, μέσω της ιστοσελίδας https://voucher.gov.gr.
Υπενθυμίζεται ότι, η δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών σε 80.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

Για τη λήψη της απόφασης του Υποδικοιηκητή, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του αρχείου με το οριστικό Μητρώο β΄φάσης,  παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του αρχείου με το επικαιροποιημένο Μητρώο α΄ και β΄φάσης,  παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του αρχείου της ανακοίνωσης,  παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.


Παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022 και ώρα 23:59 η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την κατάρτιση Ωφελούμενων/ ανέργων, μέσω των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των Α.Ε.Ι. και των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ., (Μητρώο Ωφελουμένων - Α΄ φάσης) του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες».

Για τη λήψη της απόφασης Διοικητή, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του κειμένου της σχετικής ανακοίνωσης, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.
 
Για τη λήψη της σχετικής ανακοίνωσης, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.
 
Για τη λήψη της σχετικής ανακοίνωσης, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του επικαιροποιημένου Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης των Κ.Δ.Β.Μ. των αδειοδοτημένων Παρόχων Κατάρτισης, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.
 
Για τη λήψη της σχετικής ανακοίνωσης, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του επικαιροποιημένου Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των Α.Ε.Ι., παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.


Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εν δυνάμει ωφελουμένων για την πρόσκληση της Δ.ΥΠ.Α. θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας σήμερα (29/07/2022) από 17:00 έως και 23:59, λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος.

Σε περίπτωση που οι σχετικές εργασίες ολοκληρωθούν πριν τις 23:59, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα επανέλθει σε λειτουργία νωρίτερα.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση.

 
Για τη λήψη της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Ωφελούμενων, ανέργων, μέσω των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των Α.Ε.Ι. και αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ., παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του δελτίου τύπου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του αρχείου συχνών ερωτήσεων, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.
 
Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.
 
Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.
 
Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.
 
Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.
 
Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.
 
Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Δείτε εδώ το Προσωρινό Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης αδειοδοτημένων ΚΔΒΜ : https://oaed.gr/storage/katartisi/tamio-anakampsis/kdbm-prosorina.pdf

Δείτε εδώ το Προσωρινό Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΕΙ: https://oaed.gr/storage/katartisi/tamio-anakampsis/kedibim-prosorina.pdf


Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.
Σε συνέχεια της από 18/02/2022 σχετικής ανακοίνωσης, σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμη στο διαχειριστικό περιβάλλον των Παρόχων Κατάρτισης η λειτουργία καταχώρισης απουσιών λόγω covid-19 κατά την πρακτική άσκηση.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί είναι παρόμοια με την αντίστοιχη της θεωρητικής κατάρτισης. Πιο αναλυτικά κι όσον αφορά στο ΠΣ VOUCHER, ισχύουν τα εξής:

 1. Οι απουσίες λόγω covid-19 καταχωρούνται μέσω της λειτουργίας «Απουσιολόγιο Πρακτικής Άσκησης» (όπως και στις κανονικές απουσίες), αλλά επιλέγοντας «*Απουσία λόγω COVID-19» για τον εκάστοτε ωφελούμενο.

 2. Ο ωφελούμενος υποχρεούται να αποστείλει έγγραφο (αρχείο pdf) που να πιστοποιεί το θετικό αποτέλεσμα του εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή test PCR) στον Πάροχο Κατάρτισης κι ο Πάροχος στη συνέχεια το αναρτά στο ΠΣ VOUCHER στο πεδίο «Ανάρτηση αρχείου θετικού test covid-19 (Πρακτική Άσκηση)».

 3. Για απουσίες λόγω covid-19 που αφορούν παρελθούσες ημερομηνίες (πριν την υλοποίηση της λειτουργίας), ο Πάροχος Κατάρτισης καλείται ν’ αποστείλει τεκμηριωμένο email στο Helpdesk της εφαρμογής (webmaster@voucher.gov.gr), στο οποίο θα αναφέρονται ρητά ο Α/Α Προγράμματος, ο ΚΑΥΑΣ του ωφελούμενου, η ημερομηνία / η ώρα της απουσίας λόγω covid-19 και ο τύπος κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση / πρακτική άσκηση). Επισημαίνεται ότι οι Πάροχοι Κατάρτισης που υπόκεινται στην ανωτέρω κατηγορία δε θα πρέπει να υποβάλουν Έκθεση Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης για το αντίστοιχο τμήμα κατάρτισης, μέχρι να διευθετηθούν οι παρελθούσες απουσίες λόγω covid-19 από το Helpdesk.

3.


Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.
Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ
 
Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούμε δείτε επικαιροποιημένο πίνακα προσφερόμενων θέσεων κατάρτισης ανά πάροχο και εκπαιδευτικό αντικείμενο.
Παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε άμεσα με τον πάροχο της επιλογής σας.
Η διαδικασία ένταξης θα παραμείνει περαιτέρω ανοιχτή μέχρι και Τετάρτη 02/06/2021 και ώρα 13.00

Για τη λήψη του σχετικού πίνακα προσφερόμενων θέσεων κατάρτισης ανά πάροχο και εκπαιδευτικό αντικείμενο, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.
Για τη λήψη του σχετικού επικαιροποιημένου πίνακα ωφελούμενων που αναζητούν πάροχο, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούμε δείτε τον επικαιροποιημένο πίνακα ωφελούμενων που αναζητούν πάροχο.
Σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να αναζητήσετε άμεσα πάροχο προκειμένου να ενταχτείτε σε πρόγραμμα κατάρτισης.
Για τη λήψη του σχετικού πίνακα, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούμε δείτε τον επικαιροποιημένο πίνακα προσφερόμενων θέσεων κατάρτισης ανά θεματικό αντικείμενο και παροχή καθώς και στοιχεία επικοινωνίας.
Για τη λήψη του σχετικού πίνακα, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η διαδικασία ενεργοποίησης των επιταγών κατάρτισης για όσους ωφελούμενους δεν έχουν βρει πάροχο παρατείνεται έως αύριο 1.6.2021 και ώρα 12 το μεσημέρι.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια των προσπαθειών που καταβάλει η υπηρεσία για τη διευκόλυνσή σας προκειμένου να ενταχθείτε σε τμήματα κατάρτισης που προσφέρουν αντικείμενα κατάρτισης της επιλογής σας, βρείτε συνημμένα:

 1. Επικαιροποιημένο πίνακα ωφελούμενων που αναζητούν πάροχο, σε συνέχεια της ενημέρωσής σας. Παρακαλούμε όπως κατεβάσετε το σχετικό αρχείο εδώ.
 2. Πίνακα προσφερόμενων θέσεων κατάρτισης σε τμήματα ανά πάροχο και εκπαιδευτικό αντικείμενο σύμφωνα με την αίτησή τους, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας των παροχών. Παρακαλούμε όπως κατεβάσετε το σχετικό αρχείο εδώ.
Προσοχή: Παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα στην επικοινωνία με τον πάροχο της επιλογής σας, προκειμένου να ενταχθείτε σε τμήμα κατάρτισης της επιλογής σας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση. Υπενθυμίζουμε ότι οι ενέργειές σας είναι σκόπιμο να έχουν ολοκληρωθεί έως σήμερα Δευτέρα 31.5.21 και ώρα 14.00, προκειμένου να επιτευχθεί έγκαιρα η ενεργοποίηση των επιταγών σας. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπηρεσία στο apko.unit.iib1@gmail.com.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς περαιτέρω διευκόλυνση όσων ωφελούμενων δεν έχουν βρει ακόμη πάροχο κατάρτισης, η υπηρεσία θα αποστέλλει μαζικά σε πίνακα αριθμητικά προσδιορισμένες προσφερόμενες θέσεις ανά εκπαιδευτικό αντικείμενο και πάροχο.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η υπηρεσία προκειμένου να διευκολύνει τους ωφελούμενους που δεν μπόρεσαν να ενταχθούν εως σήμερα σε πρόγραμμα κατάρτισης , παραθέτει:

α. Συγκεντρωτικό πίνακα Α/Α αίτησης ωφελούμενων που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία
β. Συγκεντρωτικό πίνακα με στοιχεία παροχών που διαθέτουν δυναμικότητα στα αντικείμενα κατάρτισης των προτιμήσεων

Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι όπως:
1. αναζητήσουν από τον πίνακα των παροχών το αντικείμενο προτίμησης που έχουν δηλώσει και 2. απευθυνθούν άμεσα στον πάροχο επιλογής τους προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι επιταγές τους εφόσον αυτό είναι εφικτό

Η παραπάνω διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκηρωθεί μέχρι τη Δευτέρα 31/05/2021 στις 16:00


Για τη λήψη του αρχείου με την ανακοίνωση για την ενεργοποίηση των επιταγών κατάρτισης, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

 

Για τη λήψη του αρχείου με την ανακοίνωση για τις συνεργαζόμενες δομές, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούμε πολύ όσοι ωφελούμενοι δεν έχουν μπορέσει να βρουν πάροχο προκειμένου να ενταχθούν σε πρόγραμμα κατάρτισης σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, να αποστείλετε στην Υπηρεσία σχετική ενημέρωση με το ονοματεπώνυμό σας και το Α/Α αίτησής σας στο apko.unit.iib1@gmail.com με θέμα Αδυναμία εύρεσης παρόχου.


Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη της γεωγραφικής κατανομής των παρόχων, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του αρχείου με την ανακοίνωση, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του αρχείου με τους επιλεγέντες, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του αρχείου με τους μη επιλεγέντες, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του αρχείου με την ανακοίνωση, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του αρχείου με τους επιλεγέντες, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του αρχείου με τους μη επιλεγέντες, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του αρχείου με το Μητρώο Ωφελουμένων, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του αρχείου με το οριστικό Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του αρχείου με τη γεωγραφική κατανομή του οριστικού Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για την

Υποβολή Αιτήσεων

στο πλαίσιο της πράξης :

«Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»

του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση»

ΟΠΣ: 5037981

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 48.780.000,00 €.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων:

v   μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών,

v   υγείας – πρόνοιας,

v   τουρισμού και επισιτισμού.

Οι  αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά από τους ενδιαφερόμενους  μέσω διαδικτύου στην  ιστοσελίδα:

http://www.voucher.gov.gr

Η ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.voucher.gov.gr, είναι ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα μέσω της οποίας διενεργείται  η διαχείριση όλων των ενεργειών για την υλοποίηση της δράσης καθώς και η ενημέρωση των ωφελούμενων και των παρόχων.

 

 

 


Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

1. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β΄- Κατόχων Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.) μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στη Δράση;

Όχι. Αίτηση για συμμετοχή στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν μόνο όσοι φορτοεκφορτωτές είναι μέλη στο Μητρώο Β` Φορτοεκφορτωτές Λιμένα ή Ξηράς ή στο Μητρώο Α` Φορτοεκφορτωτές Λιμένα ή Ξηράς (Εισαγωγικό) του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.).

 

2. Οι φορτοεκφορτωτές των λιμενικών ζωνών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β του ΕΜΦ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στη Δράση;

Όχι. Αίτηση για συμμετοχή στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν μόνο όσοι φορτοεκφορτωτές είναι μέλη στο Μητρώο Β` Φορτοεκφορτωτές Λιμένα ή Ξηράς ή στο Μητρώο Α` Φορτοεκφορτωτές Λιμένα ή Ξηράς (Εισαγωγικό) του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.).


Για τη λήψη της σχετικής ανακοίνωσης, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού ΦΕΚ, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.


Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για την υποβολή αίτησης, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.
Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.16838/ΦΕΚ/Β/783/10003-2020 ΚΥΑ, αποφασίστηκε η "προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των πάσης φύσης εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία" και για τους δύο μαθησιακούς χώρους (χώρος εργασίας και εκπαιδευτική δομή). 
Ως εκ τούτου παρακαλούνται οι Πάροχοι να ενημερώσουν άμεσα τους ωφελούμενους καθώς και τις επιχειρήσεις, για την προσωρινή απαγόρευση πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης στους χώρους εργασίας, από 11 Μαρτίου έως και 24 Μαρτίου. 
Τα ως άνω μέτρα λαμβάνονται για προληπτικούς λόγους με στόχο τη μείωση της διασποράς του ιού στους πολίτες. 
Για κάθε νέα εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε άμεσα.
 Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων  Υγείας και Παιδείας αναστέλλεται κάθε δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και συναθροίσεις για 14 μέρες από την Τετάρτη 11 Μαρτίου έως και την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020. Το μέτρο λαμβάνεται για προληπτικούς λόγους με στόχο τη μείωση της διασποράς του ιού στους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας αναστέλλεται οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία και των Κ.Δ.Β.Μ. Σε ότι αφορά την πρακτική άσκηση αυτή δεν αναστέλλεται αλλά είναι ευθύνη των επιχειρήσεων να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με τα εργασιακά θέματα. Για οποιαδήποτε νεώτερη εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ανάρτηση δικαιολογητικών και την ενεργοποίηση των επιταγών κατάρτισης, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην από 18/02/2020 σχετική ανακοίνωση.

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση τη με αρθ. πρωτ. 0.855/13-02-2020 (ΑΔΑ ΩΣΕΩ46ΜΤΛΚ-5ΧΥ) Υπουργική Απόφαση έγιναν δεκτές οι με αρθ. πρωτ. 303/13-12-2019 και 304/13-12-2019 Αιτήσεις Θεραπείας του φορέα με επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ και ως εκ τούτου λειτουργεί πάροχος κατάρτισης στο πλαίσιο των προαναφερθεισών Πράξεων στην ΠΕ Φθιώτιδας με δομή στη Λαμία.


Αναφορικά με τους επιτυχόντες του Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων της Πρόσκλησης «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ», σας υπενθυμίζουμε ότι η ανάρτηση των δικαιολογητικών τους από τον πάροχο της επιλογής τους λήγει την Παρασκευή 21-02-2020 ενώ η ενεργοποίηση των επιταγών κατάρτισης παρατείνεται έως την Παρασκευή 6-3-2020.

Μετά τη λήξη της ανάρτησης των δικαιολογητικών των ωφελουμένων από τους παρόχους στις 21-02-2020, τον έλεγχο αυτών από την ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ και με βάση τις διαθέσιμες θέσεις ανά Διοικητική Περιφέρεια, θα αναρτηθούν τα ΚΑΥΑΣ όλων όσοι από τους πίνακες των επιλαχόντων του  «Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων» έχουν δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα.

Οι επιλαχόντες με δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα  «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» θα πρέπει να επιλέξουν πάροχο κατάρτισης από το δημοσιευμένο Μητρώο Παρόχων και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ήτοι:

1.    Αντίγραφο ταυτότητας / διαβατηρίου (ταυτοποίηση)

2.    Βεβαίωση ανεργίας

3.    Αντίγραφο τίτλου σπουδών καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και ΙΙΙ της Πρόσκλησης)

4.    Αντίγραφο πιστοποιητικού αγγλικής γλωσσομάθειας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της Πρόσκλησης)

5.    Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι α) δεν είμαι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια και β) Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής» (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της Πρόσκλησης)

Με βάση τη διαδικασία που έχει ήδη ακολουθηθεί, οι Πάροχοι Κατάρτισης επαληθεύουν τα δικαιολογητικά των ωφελουμένων (επιλαχόντων με δικαίωμα ένταξης στην πράξη), τα αναρτούν στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr και προβαίνουν σε εισήγηση προς την ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ ως προς την ορθότητα ή μη των υποβληθέντων στοιχείων από τους ωφελούμενους. Στη συνέχεια, η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ ελέγχει τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά και εγκρίνει (αυτόματη παραγωγή Κωδικού Επιταγής Κατάρτισης) / απορρίπτει τους εν δυνάμει ωφελούμενους όπως ορίζεται και στο κεφάλαιο 8.4.3. της Πρόσκλησης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των υποβληθέντων δικαιολογητικών υπερισχύουν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά σε συνέχεια του ελέγχου που θα πραγματοποιηθεί.

Σημειώνεται ότι η ανάρτηση των δικαιολογητικών των επιλαχόντων με δικαίωμα ένταξης στην πράξη καθώς και η ενεργοποίηση των επιταγών κατάρτισης λήγει την Παρασκευή 6-3-2020.

Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία έναρξης του τμήματος της θεωρητικής κατάρτισης παραμένει στις 13-03-2020.

 


Α
ναφορικά με τους ωφελουμένους των προσκλήσεων:

1. «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» 

και

2. «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»

οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος ή 46ο έτος της ηλικίας τους, αντίστοιχα, πριν την έναρξη της παρέμβασης, δηλ. πριν την πρώτη ημέρα θεωρητικής κατάρτισης, σας ενημερώνουμε ότι δεν είναι επιλέξιμοι

Επισημαίνεται ότι οι πάροχοι υποχρεούνται να ελέγχουν την ημερομηνία γέννησης του κάθε ωφελούμενου σε σχέση με την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης της παρέμβασης, δηλ. πρώτη μέρα θεωρητικής κατάρτισης. 

Αν μετά τον προαναφερθέντα έλεγχο διαπιστωθεί ότι κάποιος/οι ωφελουμένος/οι υπερβαίνει/ουν το 30ο ή το 46ο έτος της ηλικίας τους, αντίστοιχα, πριν την ημερομηνία έναρξης της θεωρητικής κατάρτισης, τότε δεν είναι επιλέξιμοι και θα πρέπει να αποδεσμευθούν από το τμήμα (λύση σύμβασης).  


Σας ενημερώνουμε ότι αναφορικά με την Πρόσκληση «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ», η καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους ωφελούμενους στον πάροχο της επιλογής τους και η ανάρτηση αυτών στην ειδική ιστοσελίδα, παρατείνεται έως την Παρασκευή 14-02-2020.  

Επιπλέον, η ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης των ωφελουμένων παρατείνεται  έως τις 21-02-2020 ενώ η καταληκτική ημερομηνία έναρξης του τμήματος της θεωρητικής κατάρτισης παραμένει στις 28-02-2020.


Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα, 27/01/2020, ξεκινά η ενεργοποίηση των επιταγών κατάρτισης, στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ”. Η περίοδος ενεργοποίησης των επιταγών κατάρτισης θα διαρκέσει έως και 28/02/2020. Ακόμη, σας υπενθυμίζουμε ότι ως καταληκτική ημερομηνία έναρξης της θεωρητικής κατάρτισης (ημερομηνία πρώτου μαθήματος) έχει οριστεί η 13η/03/2020, σύμφωνα με την από 23/01/2020 σχετική ανακοίνωση.


Σε συνέχεια της δημοσίευσης του Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων της Πρόσκλησης «
Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» παρακαλούμε όπως οι ωφελούμενοι επιλέξουν πάροχο κατάρτισης από το δημοσιευμένο Μητρώο Παρόχων σύμφωνα με το κεφ. 3.1.3. της Πρόσκλησης.

Στον πάροχο της επιλογής τους θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις 21-02-2020, ήτοι:

1.    Αντίγραφο ταυτότητας / διαβατηρίου (ταυτοποίηση)

2.    Βεβαίωση ανεργίας

3.    Αντίγραφο τίτλου σπουδών καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και ΙΙΙ της Πρόσκλησης)

4.    Αντίγραφο πιστοποιητικού αγγλικής γλωσσομάθειας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ιτης Πρόσκλησης)

5.    Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια και στην οποία θα δηλώνεται: «Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής» (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της Πρόσκλησης)

Στη συνέχεια οι Πάροχοι Κατάρτισης επαληθεύουν τα δικαιολογητικά των ωφελουμένων, τα αναρτούν στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr και προβαίνουν σε εισήγηση προς την ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ ως προς την ορθότητα ή μη των υποβληθέντων στοιχείων από τους ωφελούμενους. Στη συνέχεια, η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ ελέγχει τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά και εγκρίνει (αυτόματη παραγωγή Κωδικού Επιταγής Κατάρτισης) / απορρίπτει τους εν δυνάμει ωφελούμενους όπως ορίζεται και στο κεφάλαιο 8.4.3. της Πρόσκλησης.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των υποβληθέντων δικαιολογητικών υπερισχύουν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά σε συνέχεια του ελέγχου που θα πραγματοποιηθεί.

Η ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης των ωφελουμένων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 28-02-2020 ενώ η καταληκτική ημερομηνία έναρξης του τμήματος της θεωρητικής κατάρτισης είναι 13-03-2020.


Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.
Σας ενημερώνουμε ότι αναφορικά με την Πρόσκληση «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ», η καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους ωφελούμενους στον πάροχο της επιλογής τους και η ανάρτηση αυτών στην ειδική ιστοσελίδα, παρατείνεται έως την Παρασκευή 31-01-2020.

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα, 27/12/2019, ξεκινά η ενεργοποίηση των επιταγών κατάρτισης, στο πλαίσιο της πρόσκλησης "Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ".

Η περίοδος ενεργοποίησης των επιταγών κατάρτισης θα διαρκέσει έως και 31/01/2020.

Ακόμη, σας υπενθυμίζουμε ότι ως καταληκτική ημερομηνία έναρξης της θεωρητικής κατάρτισης (ημερομηνία πρώτου μαθήματος) έχει οριστεί η 28η/02/2020, σύμφωνα με την από 13/12/2019 σχετική ανακοίνωση

1.  Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι όπως προβούν στην ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης το αργότερο έως την Παρασκευή 27/12/2019.

2.       Η υποβολή των προγραμμάτων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μια (1) ημέρα από την έναρξη.

3.    Οι ωφελούμενοι που είχαν ενταχθεί στο μητρώο με αριθμό πρωτ.  9.7051/09-12-2019 και δεν ενεργοποίησαν την επιταγή κατάρτισης δύνανται να την ενεργοποιήσουν στα πλαίσια του συμπληρωματικού μητρώου.


Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.
 
Για την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος, οι πάροχοι κατάρτισης υποχρεούνται ΣΗΜΕΡΑ 19-12-2019:

i.  να υποβάλουν ηλεκτρονικά δήλωση έναρξης τμήματος/προγράμματος κατάρτισης μέσω της ειδικής ιστοσελίδας http://www.voucher.gov.gr στην ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ

ii. να προβούν στην υποβολή πίνακα προγραμματισμού των τμημάτων κατάρτισης μέσω της ειδικής ιστοσελίδας http://www.voucher.gov.gr στην ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ και

iii.    να καταχωρήσουν στο Π/Σ ΕΡΓΑΝΗ τις αναγγελίες έναρξης κατάρτισης

Τα παραπάνω αφορούν στα τμήματα που βρίσκονται υπό διαμόρφωση και αιτήθηκαν στην Υπηρεσία μας εξαίρεση για την έναρξή τους.


Όσον αφορά στους
μεταπτυχιακούς φοιτητές είναι επιλέξιμοι στην Πράξη «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ», με την προϋπόθεση που ορίζεται στην υπ΄αριθμ. 721/26.7.04 διατύπωση γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ που βασίζεται στον υπ΄αριθμ. 1897/2000 Κανονισμό Ε.Κ. (παράγρ.2, παράρτ.1): «Ένας φοιτητής ή σπουδαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί άνεργος και να εγγραφεί στα αντίστοιχα μητρώα του ΟΑΕΔ. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής – ο οποίος επέλεξε να εκπαιδευτεί πρόσθετα του χρόνου των κανονικών σπουδών του – εντάσσεται στην ανωτέρω κατηγορία εκτός και εάν έχει δώσει προβάδισμα στην ένταξή του στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει δηλαδή να έχει ήδη εργασθεί και να έχει βρεθεί στη συνέχεια χωρίς εργασία. Αν από αυτή την κατάσταση είναι ξανά διαθέσιμος και αναζητεί ενεργά απασχόληση μπορεί να εγγραφεί κατ΄ εξαίρεση στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ».

Στη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, ο άνεργος / μεταπτυχιακός φοιτητής θα δηλώνει ότι «Δεν είμαι προπτυχιακός σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1

Σας ενημερώνουμε ότι αναφορικά με την Πρόσκληση «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ», η καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους ωφελούμενους στον πάροχο της επιλογής τους και η ανάρτηση αυτών στην ειδική ιστοσελίδα, παρατείνεται έως την Παρασκευή 10-01-2020.

Σχετικά με τις ημερομηνίες ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης των ωφελουμένων θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟ 30Ο ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01-01-2020 ΕΩΣ 29-02-2020.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2

Κατόπιν αιτημάτων ωφελουμένων για αλλαγή Περιφερειακής Ενότητας, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Κεφάλαιο 1.2.3. Υλοποίηση της δράσης – Σύστημα Επιταγών Κατάρτισης της Πρόσκλησης Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ, «Οι ωφελούμενοι της Δράσης, δικαιούνται μια προσωπική επιταγή κατάρτισης, με την οποία αποκτούν τη δυνατότητα να καταρτιστούν στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας, να λάβουν τις συνδεόμενες με την κατάρτιση υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης σε πάροχο κατάρτισης της επιλογής τους, από αυτούς που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Παρόχων, στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου διαμονής τους. Επομένως δεν θα γίνονται δεκτά σχετικά αιτήματα, παρά μόνο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Πρόσκληση.


Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Σας ενημερώνουμε ότι αναφορικά με τις Προσκλήσεις:

 1. «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» και
 2. «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»,

η καταληκτική ημερομηνία έναρξης του τμήματος της θεωρητικής κατάρτισης παρατείνεται έως τις 28-02-2020


Σε συνέχεια της από 10/12/2019 προηγούμενης ανακοίνωσης, σας ενημερώνουμε ότι για όσους ωφελούμενους η απασχόληση λήγει μετά τη 15/01/2020, αυτοί δύνανται να ενταχθούν σε τμήματα τα οποία θα υποβληθούν στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr στην ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, εντός της επόμενης εβδομάδας με νεώτερη σχετική ανακοίνωση.


Σε συνέχεια της δημοσίευσης του Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων της Πρόσκλησης «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» παρακαλούμε όπως οι ωφελούμενοι επιλέξουν πάροχο κατάρτισης από το δημοσιευμένο Μητρώο Παρόχων σύμφωνα με το κεφ. 3.1.3. της Πρόσκλησης.

Στον πάροχο της επιλογής τους θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις 20-12-2019, ήτοι:

1.    Αντίγραφο ταυτότητας / διαβατηρίου (ταυτοποίηση)

2.    Βεβαίωση ανεργίας

3.    Αντίγραφο τίτλου σπουδών καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και ΙΙΙ της Πρόσκλησης)

4.    Αντίγραφο πιστοποιητικού αγγλικής γλωσσομάθειας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της Πρόσκλησης)

5.    Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια και στην οποία θα δηλώνεται: «Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής» (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της Πρόσκλησης)

6.    Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι αποδέχεται τον αποκλεισμό του από την πράξη σε περίπτωση που προκύψουν αντίθετα αποδεικτικά στοιχεία ως προς α) Τη συμμετοχή του σε επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, β) Την ιδιότητά του ως άνεργος/η και γ) Τη δήλωσή του ότι δεν είναι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια

Στη συνέχεια οι Πάροχοι Κατάρτισης επαληθεύουν τα δικαιολογητικά των ωφελουμένων, τα αναρτούν στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr και προβαίνουν σε εισήγηση προς την ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ ως προς την ορθότητα ή μη των υποβληθέντων στοιχείων από τους ωφελούμενους. Στη συνέχεια, η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ ελέγχει τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά και εγκρίνει (αυτόματη παραγωγή Κωδικού Επιταγής Κατάρτισης) / απορρίπτει τους εν δυνάμει ωφελούμενους όπως ορίζεται και στο κεφάλαιο 8.4.3. της Πρόσκλησης.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των υποβληθέντων δικαιολογητικών υπερισχύουν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά σε συνέχεια του ελέγχου που θα πραγματοποιηθεί.

Σχετικά με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης των ωφελουμένων και την καταληκτική ημερομηνία έναρξης του τμήματος της θεωρητικής κατάρτισης θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟ 30ο ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01-01-2020 ΕΩΣ 29-02-2020.


Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Σύμφωνα με την ενότητα 2.4 Διαδικασία επιλογής – Κατάρτιση Μητρώου Ωφελουμένων των Προσκλήσεων «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» και «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ», οι επιλαχόντες και οι μη επιλεγέντες έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από της δημοσιεύσεως των Πινάκων Κατάταξης προσωρινών Ωφελουμένων, ήτοι μέχρι και τις 2 Δεκεμβρίου 2019.

Οι ενστάσεις θα κατατίθενται εγγράφως στην ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, Κοραή 4, Αθήνα ΤΚ 10564 με συστημένη επιστολή υπόψη της αρμόδιας πενταμελούς επιτροπής ενστάσεων και θα πρέπει να αναγράφεται εξωτερικά στο φάκελο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΠΕ 25-29 ή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΠΕ 30-45.


Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.


Σας ενημερώνουμε ότι τα Μητρώα Ωφελουμένων για τους αιτούντες α) στην Πρόσκληση «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» και β) στην Πρόσκληση «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» θα αναρτηθούν στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr μετά τη δημοσίευση των Οριστικών Μητρώων Παρόχων των προαναφερθεισών Προσκλήσεων.


Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.


Σχετικά με τη δημοσιοποίηση του
Προσωρινού και Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων της πρόσκλησης «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ», σας ενημερώνουμε ότι θα αναρτηθούν αμφότερα στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr. Επισημαίνεται ότι η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ δύναται να προβαίνει σε επικαιροποίηση του Μητρώου σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο.

Οι πίνακες κατάταξης του Προσωρινού και Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων θα περιλαμβάνουν ΜΟΝΟΝ τους κωδικούς ΚΑΥΑΣ των ενδιαφερομένων.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το κεφ. 2.4 ενότητα Γ.2 της Πρόσκλησης, οι επιλαχόντες και οι μη επιλεγέντες θα έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από της δημοσιεύσεως των Πινάκων Κατάταξης προσωρινών Ωφελουμένων. Οι ενστάσεις θα κατατίθενται εγγράφως στην ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, Κοραή 4, Αθήνα ΤΚ 10564 με συστημένη επιστολή υπόψη της αρμόδιας πενταμελούς επιτροπής, η οποία θα αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό επί των αντιρρήσεων.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το κεφ. 1.2.6 σημείο ΧΙ της Πρόσκλησης, οι υποψήφιοι και οι ωφελούμενοι με δική τους φροντίδα και επιμέλεια λαμβάνουν γνώση για κάθε θέμα σχετικό με τη δράση μέσω της ιστοσελίδας αυτής (http://www.voucher.gov.gr), την οποία χρησιμοποιούν για τη συμμετοχή τους σε κάθε στάδιο υλοποίησης της δράσης. Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ δεν υποχρεούται να ενημερώνει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (π.χ. εγγράφως, κλπ) τους ενδιαφερόμενους.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για την Πρόσκληση «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ», για την οποία η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων  λήγει στις  13/09/2019 και ώρα 23:59.


Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Σχετικά με τις Προσκλήσεις α) «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» και

β) «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»,

τυχόν ερωτήματα / διευκρινίσεις να αποστέλλονται ταυτόχρονα σε όλες τις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

oikonomou@mou.gr

mkomninou@mou.gr

iplati@mou.gr

espa_apko@mou.gr


Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.
 
Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.


Σας ενημερώνουμε ότι, στα πλαίσια υλοποίησης της αριθ. 1/2019 πρόσκλησης κατάρτισης, η ημέρα των εξετάσεων πιστοποίησης και επανεξετάσεων δεν θεωρείται ημέρα κατάρτισης και συνεπώς οι ωφελούμενοι θα πρέπει μετά το πέρας των εξετάσεων να επιστρέφουν στην Υπηρεσία τους για  τις υπόλοιπες ώρες της απασχόλησής τους.


Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το κεφ.6.2.3. «Ενεργοποίηση επιταγής κατάρτισης– Ισχύς της Επιταγής» της αριθ.1/2019 πρόσκλησης κατάρτισης:

«Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης εντός 10 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση του Μητρώου Ωφελουμένων.

Κάθε ωφελούμενος υποχρεούται, μέσα στο χρόνο ισχύος της επιταγής κατάρτισης, να επιλέξει μέσω της ειδικής ιστοσελίδας τον πάροχο κατάρτισης από τον οποίο επιθυμεί να λάβει τις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της παρούσας δράσης και να συνάψει τη σχετική σύμβαση.»

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το κεφ. 1.2.5. «Υλοποίηση της δράσης – Σύστημα Επιταγών Κατάρτισης»  της αριθ.1/2019 πρόσκλησης κατάρτισης, οι ωφελούμενοι της Δράσης, δικαιούνται μια προσωπική επιταγή κατάρτισης, με την οποία αποκτούν τη δυνατότητα να καταρτιστούν στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας και Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας και να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης σε πάροχο κατάρτισης της επιλογής τους, από αυτούς που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Παρόχων, στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας που ανήκει ο φορέας που έχουν τοποθετηθεί.

Κατόπιν καταγγελιών ωφελουμένων για οχλήσεις που δέχονται από παρόχους, επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των Νόμων περί αθέμιτου ανταγωνισμού (Ν. 146/1914), περί προστασίας του καταναλωτή (Ν. 2251/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), το Νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997, ως ισχύει), καθώς και το Γενικό Κανονισμό 679/2016 (ΕΕ) 2016/679, ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Επισημαίνουμε ότι τα στοιχεία διαβιβάζονται στις αρμόδιες ανεξάρτητες αρχές ήτοι, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού / Αρχή Προστασίας Καταναλωτή / Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την περαιτέρω αξιολόγησή τους.

Στην περίπτωση διαπίστωσης από τα παραπάνω αρμόδια όργανα τυχόν παραβάσεων των ως άνω πλαισίων, η Υπηρεσία επιβάλλει τη διαγραφή του από το μητρώο παρόχων ή/και τον αποκλεισμό του από μελλοντικούς διαγωνισμούς – προσκλήσεις, τα δε στοιχεία θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές.

Παρατείνεται η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των παρόχων μέχρι και τη Δευτέρα 18/03/2019 και ώρα 23.59.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

1. ΩΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕΚ ΣΕ ΤΠΕ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΠΕ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ.

2. Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΞΑΤΗΤΩΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ή ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.

3. ΩΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΝΟΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ,ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ.

4. Η ΠΡΩΤΗ ΔΟΜΗ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΟ ΕΜΕ - ΚΑΘΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΜΙΑ

5. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΟΤΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ – ΔΗΛΑΔΗ ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΔΗΜΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ (ΤΟΜΕΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥΣ Ή ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΜΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (ΤΟΜΕΙΣ) ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΟΜΕΣ

 Για τη λήψη του αρχείου της Πρόσκλησης, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.
Στο πλαίσιο της δράσης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ) Β’ΦΑΣΗ - Β ΚΥΚΛΟΣ» ως μέρος της ευρύτερης δράσης με τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Θύλακες Ανεργίας - Β΄ Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων Β΄ΚΥΚΛΟΣ» Δημόσια Πρόσκληση Νο 16/2017 δυνάμει του άρθρου 6.2.3. της οικείας πρόσκλησης και προκειμένου να διευθετηθούν διαχειριστικά προβλήματα που παρουσιάσθηκαν κατά την διαδικασία της ενεργοποίησης των επιταγών των ωφελουμένων, σας γνωρίζουμε ότι :

Παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 03-08-2018 η προθεσμία ενεργοποίησης των επιταγών των ωφελουμένων.

Σε περίπτωση που αιτιολογημένα δεν είναι δυνατή η υλοποίηση της κατάρτισης σε σχολικές αίθουσες (άρθρο 3 παράγραφος 3.1 της πρόσκλησης) είτε λόγω έλλειψής τους, είτε λόγω μη επάρκειας του χρόνου που παραχωρείται η αίθουσα, (πχ ολοήμερα σχολεία που κλείνουν στις 16:00), η κατάρτιση δύναται να υλοποιηθεί, σε άλλη/ες μέρα/ες της εβδομάδας πλην της Παρασκευής, κατόπιν υποβολής αιτήματος από τους παρόχους στην ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ συνοδευόμενο από σχετική βεβαίωση της Διεύθυνσης Α΄ βαθμιας ή Β΄ βαθμιας εκπαίδευσης και έγκρισης αυτού.
 Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να δείτε εδώ το Μητρώο Ωφελουμένων της πρόσκλησης "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε θύλακες ανεργίας - Β’ Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων (Β Κύκλος)»".
Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ
Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.
Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να δείτε εδώ το Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης της πρόσκλησης "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε θύλακες ανεργίας - Β’ Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων (Β Κύκλος)»"

Επισημαίνεται ότι οι πάροχοι που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αντιρρήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του Μητρώου, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 και ώρα 12.00 μεσημβρινή.

Η υποβολή των αντιρρήσεων γίνεται αποκλειστικά με κατάθεση του σχετικού εγγράφου ή ταχυδρομική αποστολή του στη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΑπΚΟ), Υποδιεύθυνση ΙΙ, Υπ’οψιν αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αριθ. 2/2018 Διεύθυνση: Κοραή 4, 10464, Αθήνα.

Στην περίπτωση της επί τόπου κατάθεσης θα λαμβάνεται υπ’ όψιν η ημερομηνία / αριθμός πρωτοκόλλου από το Γραφείο Πρωτοκόλλου της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΑπΚΟ (3ος όροφος, Γραφείο Γ21). Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση αποστολής με ΕΛΤΑ ή με εταιρίες ταχυμεταφορών θα πρέπει ο φάκελος να φέρει ημερομηνία αποστολής έως και τις 25/06/2018, ώρα 12.00 μεσημβρινή.

Δεν θα γίνουν δεκτές και δεν θα εξεταστούν αντιρρήσεις που θα υποβληθούν στην ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση.

Για τη λήψη της σχετικής εγκυκλίου κάντε κλικ εδώ.
Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να δείτε εδώ το Μητρώο Ωφελουμένων της πρόσκλησης "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους θύλακες υψηλής ανεργίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων για 3.494 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β Κύκλος)»".
Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.
Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να δείτε εδώ το Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης της πρόσκλησης "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους θύλακες υψηλής ανεργίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων για 3.494 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β Κύκλος)".

Επισημαίνεται ότι οι πάροχοι που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αντιρρήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του Μητρώου δηλαδή μέχρι την Δευτέρα 02 Απριλίου 2018 και ώρα 15.00.

Η υποβολή των αντιρρήσεων γίνεται αποκλειστικά με κατάθεση του σχετικού εγγράφου ή ταχυδρομική αποστολή του στη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΑπΚΟ), Υποδιεύθυνση ΙΙ, Υπ’οψιν αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αριθ. 1/2018 Διεύθυνση: Κοραή 4, 10464, Αθήνα.

Στην περίπτωση της επί τόπου κατάθεσης θα λαμβάνεται υπ’ όψιν η ημερομηνία / αριθμός πρωτοκόλλου από το Γραφείο Πρωτοκόλλου της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΑπΚΟ (3ος όροφος, Γραφείο Γ21). Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση αποστολής με ΕΛΤΑ ή με εταιρίες ταχυμεταφορών θα πρέπει ο φάκελος να φέρει ημερομηνία αποστολής έως και τις
02/04/2018.

Δεν θα γίνουν δεκτές και δεν θα εξεταστούν αντιρρήσεις που θα υποβληθούν στην ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση.


Σας ενημερώνουμε ότι στις 22 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 30/Α) ο Ν. 4520 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις», όπου συμπεριλαμβάνεται το άρθρο 65 σύμφωνα με το οποίο :

Το επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης που καταβάλλεται σε ανέργους είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση, στο Δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία ή στα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Η εν λόγω διάταξη ισχύει από 1.1.2018.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων του voucher 29-64 θα πρέπει να εκτυπώνεται το συγκεκριμένο άρθρο (μαζί με την πρώτη σελίδα του ΦΕΚ)  και να προσκομίζεται στο πιστωτικό ίδρυμα όπου ο ωφελούμενος τηρεί τον λογαριασμό στον οποίο έχει γίνει η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος θεωρίας ή πρακτικής.

Για τη λήψη του ΦΕΚ, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.


Η ΕΣΠΑ ΑπΚΟ ενημερώνει τους ωφελούμενους του Προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων 29-64 σε Κλάδους Αιχμής» ότι  από 22/1/2018 θα ξεκινήσει η πληρωμή του εκπαιδευτικού επιδόματος για την πρακτική άσκηση σε όσους την έχουν ολοκληρώσει σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης και με την προϋπόθεση ότι ο Πάροχος έχει καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία μας.   

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Η Υπηρεσία μας, προκειμένου να διασφαλίσει την εύρυθμη υλοποίηση της δράσης «Κατάρτιση Ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» αποφασίζει, δυνάμει του Κεφαλαίου 6.2.3, την παράταση της προθεσμίας ενεργοποίησης των επιταγών των ωφελουμένων από την  11/10/2017 έως και την 16/10/2017  και ώρα 11.59μ.μ.


Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να δείτε εδώ, ως ενιαίο Μητρώο, το επικαιροποιημένο Μητρώο Ωφελουμένων και το Μητρώο Ωφελουμένων θέσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της πρόσκλησης "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»".

Οι ωφελούμενοι, δικαιούχοι επιταγής κατάρτισης, του ενιαίου αυτού Μητρώου έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν την επιταγή τους μέχρι και τις 11/10/2017.


Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να δείτε εδώ το Μητρώο Ωφελουμένων της πρόσκλησης "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»".


Μετά τη λήξη της τελευταίας προθεσμίας (13 Σεπτεμβρίου 2017) ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης των ωφελουμένων του προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε Κλάδους Αιχμής», σας ενημερώνουμε ότι η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ αποφασίζει την παράταση της προθεσμίας ενεργοποίησης των επιταγών των ωφελουμένων έως και την 09/10/2017 και ώρα 11.59 μ.μ.


Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να δείτε εδώ το Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης της πρόσκλησης "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»".

Επισημαίνεται ότι οι πάροχοι που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αντιρρήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του Μητρώου δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 24 Αυγούστου 2017 και ώρα 12.00.

Η υποβολή των αντιρρήσεων γίνεται αποκλειστικά με κατάθεση του σχετικού εγγράφου ή ταχυδρομική αποστολή του στη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΑπΚΟ), Υποδιεύθυνση ΙΙ, Υπ’οψιν αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αριθ. 3/2017 Διεύθυνση: Κοραή 4, 10464, Αθήνα.

Στην περίπτωση της επί τόπου κατάθεσης θα λαμβάνεται υπ’ όψιν η ημερομηνία / αριθμός πρωτοκόλλου από το Γραφείο Πρωτοκόλλου της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΑπΚΟ (3ος όροφος, Γραφείο Γ21). Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση αποστολής με ΕΛΤΑ ή με εταιρίες ταχυμεταφορών θα πρέπει ο φάκελος να φέρει ημερομηνία αποστολής έως και τις 24/8/2017.

Δεν θα γίνουν δεκτές και δεν θα εξεταστούν αντιρρήσεις που θα υποβληθούν στην ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση.

Μετά τη λήξη της τελευταίας προθεσμίας (24 Ιουλίου 2017) ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης των ωφελουμένων του προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε Κλάδους Αιχμής», σας ενημερώνουμε ότι η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ  αποφασίζει την παράταση της προθεσμίας ενεργοποίησης των επιταγών των ωφελουμένων έως και την 13/09/2017 και ώρα 11.59μ.μ.


Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να δείτε εδώ το επικαιροποιημένο Μητρώο Ωφελουμένων της πρόσκλησης "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ" (ημερομηνία δημοσίευσης: 11/07/2017).

Μετά τη λήξη της τελευταίας προθεσμίας (3-7-2017) ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης των ωφελουμένων του προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε Κλάδους Αιχμής», σας ενημερώνουμε ότι η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ  στις 11 Ιουλίου 2017 θα ανακοινώσει τους Επιλαχόντες που θα ωφεληθούν από το Πρόγραμμα και η προθεσμία ενεργοποίησης των επιταγών των ωφελουμένων (επιλαχόντων και όσων από το προηγούμενο Μητρώο  έχουν περάσει από α’ συνεδρία συμβουλευτικής) θα λήγει στις 24 Ιουλίου 2017 και ώρα 11.59μ.μ. 


Για τη λήψη του αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 7.6477/27-6-2017 (ΑΔΑ 6ΙΙΓ465Θ1Ω-Ο43) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ» (2/2016) , ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΤΙΣ 03-07-17, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΑΥΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ 1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ.

Η Υπηρεσία μας προκειμένου να διασφαλίσει την όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή των επιτυχόντων ωφελουμένων στη Δράση  «Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών  σε κλάδους αιχμής», αποφασίζει, δυνάμει του άρθρου 5.2.3, την παράταση της προθεσμίας ενεργοποίησης των επιταγών των ωφελουμένων από την  23/6/2017 έως και την 03/07/2017  και ώρα 11.59μ.μ.


Στο πλαίσιο της Δράσης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών  σε κλάδους αιχμής»,  δυνάμει του άρθρου 5.2.3, και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή συμμετοχή του συνόλου των επιτυχόντων στη δράση, παρατείνεται  η προθεσμία ενεργοποίησης των επιταγών των ωφελουμένων από την  17/6/2017 έως και την 23/6/2017  και ώρα 11.59μ.μ. .

Για τη λήψη του αρχείου της απόφασης για το Μητρώο Ωφελουμένων (2η έκδοση - ορθή επανάληψη) της πρόσκλησης, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.
 
Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να δείτε εδώ το Μητρώο Ωφελουμένων (2η έκδοση) της πρόσκλησης "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ) Β’ ΦΑΣΗ - Α ΚΥΚΛΟΣ»".

Για τη λήψη του αρχείου της απόφασης για το Μητρώο Ωφελουμένων (2η έκδοση) της πρόσκλησης, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Σύμφωνα με το Κεφ. 5.2.3 της Πρόσκλησης « Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής» σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 7.3944/7-3-2017 Απόφαση της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, η προθεσμία για την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης λήγει την 17 Ιουνίου 2017.


Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευθεί το επικαιροποιημένο Μητρώο Ωφελουμένων (τρίτη έκδοση - ημερομηνία δημοσίευσης: 12/04/2017) της πρόσκλησης "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ 17 ΔΗΜΟΥΣ ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ", έπειτα από σχετική απόφαση.

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να δείτε εδώ το Τελικό Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης της πρόσκλησης "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ".

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να δείτε εδώ το Μητρώο Ωφελουμένων (1η έκδοση) της πρόσκλησης "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ) Β’ ΦΑΣΗ - Α ΚΥΚΛΟΣ»".

Για τη λήψη του αρχείου της απόφασης για το Μητρώο Ωφελουμένων (1η έκδοση) της πρόσκλησης, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να δείτε εδώ το Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης της πρόσκλησης "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ) Β’ ΦΑΣΗ - Α ΚΥΚΛΟΣ»".

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να δείτε εδώ το Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης της πρόσκλησης "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ".

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί οι πίνακες κατάταξης του Μητρώου Ωφελουμένων της πρόσκλησης "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ".


Μπορείτε να δείτε εδώ τα αποτελέσματα.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευθεί το επικαιροποιημένο Μητρώο Ωφελουμένων (ημερομηνία δημοσίευσης: 06/02/2017) της πρόσκλησης "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ 17 ΔΗΜΟΥΣ ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ", έπειτα από σχετική απόφαση.

Παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ για τη λήψη του σχετικού αρχείου.

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  2/2016 


1.       Διευκρίνιση αναφορικά με την επαγγελματική εμπειρία (ενότητα 2.3 της πρόσκλησης)

Στην ενότητα 2.3 της πρόσκλησης στο σημείο:

«2Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία η οποία αποδεικνύεται  βάσει δικαιολογητικών.

Ειδικά για τα τεχνικά επαγγέλματα  για τους μισθωτούς, κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας ισοδυναμεί με 100 ένσημα.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες , κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας ισοδυναμεί με διάρκεια έργου 100 ημερών.»

Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα, ήτοι 100 ένσημα ή  διάρκεια έργου 100 ημερών αφορούν τα τεχνικά επαγγέλματα.

Για τα λοιπά επαγγέλματα, κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας ισοδυναμεί με 300 ένσημα για τους μισθωτούς και 12 μήνες επαγγελματική δραστηριότητα για τους ελεύθερους επαγγελματίες (η οποία προκύπτει από την ασφάλισή τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα).


2.       Διευκρίνιση αναφορικά με το δηλωθέν εισόδημα (ενότητα 2.3 της πρόσκλησης)

Στην ενότητα 2.3. της πρόσκλησης (Κριτήρια επιλογής-Μοριοδότηση) διευκρινίζεται ότι το κριτήριο με α/α 3 του Πίνακα 2 αφορά το «συνολικό δηλωθέν εισόδημα» (ατομικό ή οικογενειακό) φορολογικού έτους 2015 όπως αυτό αποτυπώνεται στον Πίνακα  Γ1 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα).

Εφιστούμε την προσοχή στους ωφελούμενους του Έργου και στους Παρόχους Κατάρτισης ότι ρητός όρος της Πρόσκλησης απαγορεύει στους Παρόχους να ακολουθούν παρελκυστική και αθέμιτη πρακτική για την προσέλκυση ωφελούμενων ή να χρησιμοποιούν πρόσθετες παροχές άσχετες με την ποιότητα των προσφερόμενων προγραμμάτων και υπηρεσιών, ικανές να διαταράξουν την ελεύθερη βούληση των ωφελούμενων να επιλέξουν Πάροχο ή Πρόγραμμα Κατάρτισης. Επιπροσθέτως, απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων των ωφελούμενων, τα οποία το Πανεπιστήμιο Αθηνών διαφυλάττει απολύτως. Συγκεκριμένα στοιχεία που θα κατατεθούν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών σχετικά με τις ως άνω πρακτικές, θα διαβιβαστούν άμεσα στην Αρχή Διαχείρισης, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

      «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

     «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

     «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΞΗΡΑΣ - ΛΙΜΕΝΟΣ»

     «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ»

 ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΤ, ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ www.eye-ekt.gr:8080

 Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση

To Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, ως φορέας στον οποίον εκχωρήθηκαν αρμοδιότητες για την Υλοποίηση Ενεργειών που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση-ΕΤΠ (EGF/2014/001 EL/NUTRIART) και ειδικότερα στο πλαίσιο της Ενέργειας Γ «Κατάρτιση», με αφορμή την ενημέρωσή μας για την εκδήλωση καταχρηστικών πρακτικών προσέλκυσης, ενημερώνει τους ωφελούμενους για τα ακόλουθα:

 • Την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη για την ενημέρωση των συμμετεχόντων καθώς και την έκδοση οδηγιών για την υλοποίηση των επικείμενων προγραμμάτων κατάρτισης, φέρουν το Ινστιτούτο Εργασίας και η Αρχή Διαχείρισης του Έργου.
 • Οι ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν με ελεύθερη βούληση πάροχο κατάρτισης, με γνώμονα τα προσφερόμενα προγράμματα, την αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και τις προσδοκίες τους, χωρίς η κρίση και η απόφασή τους να επηρεάζεται από παραπλανητικές και καταχρηστικές πρακτικές προσέλκυσης καθώς και τυχόν παροχές, μη σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους.

Συστήνουμε στους ωφελούμενους της Ενέργειας να επιλέξουν (στο καθορισμένο χρονικό διάστημα από 05 έως 16 Ιανουαρίου 2016) παρόχο κατάρτισης με βάση ποιοτικά και ουσιαστικά κριτήρια που θα οδηγήσουν στην ουσιαστική αναβάθμιση των δεξιοτήτων και προσόντων τους και την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και να μην επηρεάζονται από τυχόν παραπλανητικές και σε αρκετές περιπτώσεις καταχρηστικές πρακτικές προσέλκυσής τους, βασιζόμενες αποκλειστικά σε παροχές μη σχετιζόμενες με το Έργο και την φιλοσοφία του.

Σε κάθε περίπτωση -όπως, άλλωστε, έχει επισημανθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους, το Ινστιτούτο Εργασίας καθιστά σαφές πως σέβεται απόλυτα τα προσωπικά δεδομένα των ωφελούμενων, στο πλαίσιο της νομιμότητας, της διαφάνειας και των κανόνων δεοντολογίας που διέπουν την λειτουργία του.

Στο πλαίσιο των δράσεων «Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», δυνάμει του άρθρου 5.1.3 σε συνδυασμό με το άρθρο 1.5xiii, των οικείων προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σας γνωρίζουμε ότι:

Παρατείνεται από τη λήξη της έως και τη Δευτέρα 31/8/2015 και ώρα 11.55μ.μ. η προθεσμία ενεργοποίησης των επιταγών των ωφελουμένων οι οποίοι δικαιούνται την επιταγή εισόδου στη θέση των διαγραφέντων από το Μητρώο σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 5.17185/5.13198/19.06.2015 και 5.17184/5.13197/19.06.2015 Υπουργικές Αποφάσεις.

Ο ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12/2014), ανακοινώνει ότι:

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Πρόσκληση (κεφ. 2.1) σε περίπτωση που ο Ωφελούμενος απολέσει την ιδιότητα του εγγεγραμμένου ανέργου στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ οποιαδήποτε στιγμή από την ημερομηνία ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης μέχρι την ολοκλήρωση της συμμετοχής του στο Πρόγραμμα (λήξη πρακτικής άσκησης), χάνει το δικαίωµα της επιχορήγησης της κατάρτισής του και διαγράφεται αυτοδίκαια από το Μητρώο Ωφελουµένων, η δε επιταγή κατάρτισης που δικαιούται, ακόµα κι αν έχει εκδοθεί, ακυρώνεται.

Ως εκ τούτου, εφιστούμε τη μέγιστη προσοχή και επιμέλεια σε Παρόχους Κατάρτισης και Ωφελούμενους για την ανανέωση του δελτίου ανεργίας των τελευταίων καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του Προγράμματος.


Η Αναπλ. Διευθύντρια Α3

Αθηνά Λάζου

Σας ενημερώνουμε ότι οι βεβαιώσεις καταβολής εκπαιδευτικών επιδομάτων έτους 2014 του προγράμματος «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΕΚΤ, στη διεύθυνση www.eye-ekt.gr:8080.

Ο ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12/2014), ανακοινώνει ότι:

Κατόπιν πολλών αιτημάτων παρατείνεται η ημερομηνία ενεργοποίησης των επιταγών κατάρτισης των ανέργων έως και τις 04/06/2015, ώρα 23:59.

  Η Διοικήτρια

Μαρία Καραμεσίνη


 Πατήστε εδώ για τη λήψη του σχετικού αρχείου.
Στο πλαίσιο των δράσεων «Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», σας γνωρίζουμε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η καταβολή των εκπαιδευτικών επιδομάτων α΄ φάσης πρακτικής άσκησης στους καταρτιζόμενους.

Η διαδικασία πληρωμής του επιδόματος α’ φάσης πρακτικής άσκησης αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιουνίου.

Ο ωφελούμενος ενημερώνεται από το σύστημα, με χρήση του ΚΑΥΑΣ του για την ένταξή του στους ωφελούμενους.

Αφού επιλέξει τον Πάροχο που επιθυμεί, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου των δικαιολογητικών από τον Πάροχο Κατάρτισης και μόνο στην περίπτωση που ο έλεγχος είναι επιτυχής (αληθή στοιχεία), παράγεται ο μοναδικός κωδικός επιταγής κατάρτισης, ο οποίος χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης και ανάρτησης της τριμερούς σύμβασης.

 Δεν θα χορηγηθεί έντυπη επιταγή κατάρτισης.

Ο ωφελούμενος καλείται να σημειώσει / καταγράψει τον κωδικό επιταγής κατάρτισης που παράγεται από το σύστημα και αντιστοιχεί στον ίδιο.

Θέμα: Ενημέρωση των αναδόχων (ΚΕΚ) των υποέργων της δράσης «Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β΄ της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση» και της Συμπληρωματικής Β’ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΜΛ746Ψ842-Λ6Ω) [κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744] με το αυτό θέμα, για την παράταση υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου έως την 31-10-2015.

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΤΕΕ 7271/20.03.2015 [ΑΔΑ: ΩΛ1Φ46Ψ842-Τ42] απόφαση παρατάθηκε η προθεσμία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του κεφ. 1.5 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ : ΒΕΦΣ46Ψ842-Ω4Η) που αφορά στην υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Κατάρτιση, με επιχορήγηση (training Voucher), ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β΄ της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση» καθώς και της Συμπληρωματικής Β’ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΜΛ746Ψ842-Λ6Ω) [κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]με το ως άνω θέμα, έως 31-10-2015.

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι ανάδοχοι (ΚΕΚ) που έχουν προς υλοποίηση προγράμματα κατάρτισης και υποχρεωτικής απασχόλησης των ανέργων, να προγραμματίσουν το χρονοδιάγραμμα τους, ώστε να μην υπάρξουν χρονικές αποκλίσεις.

Υπενθυμίζεται ότι, λόγω του αυστηρού χρονικού πλαισίου δεν υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω παράτασης υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου.

Στο πλαίσιο των δράσεων «Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», σας γνωρίζουμε ότι έχει ξεκινήσει η καταβολή των εκπαιδευτικών επιδομάτων θεωρητικής κατάρτισης στους καταρτιζομένους.

Έχουν ήδη αποσταλεί προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων εντολές πληρωμής εκπαιδευτικών επιδομάτων για περισσότερους από 10.000 ανέργους. Οι πληρωμές συνεχίζονται καθημερινά και η διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τα τέλη Μαρτίου.

Ο ΟΑΕΔ ανακοινώνει τα αποτελέσματα συγκρότησης του Μητρώου Παρόχων, σύμφωνα με το κεφ. 3 της Πρόσκλησης 8/2014, οι οποίοι κρίθηκαν επιλέξιμοι για την υλοποίηση της Δράσης: «EΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.

Δείτε εδώ τους σχετικούς πίνακες.

Ανακοίνωση - Ανάρτηση 20/01/2015

Για τις περιπτώσεις των νησιωτικών περιοχών όπου δεν συγκροτείται 10μελές τμήμα/πρόγραμμα κατάρτισης για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Κατάρτιση Ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας», επιτρέπεται η συγκρότηση τμήματος/προγράμματος κατάρτισης με τον αριθμό καταρτιζομένων να είναι από 5 έως 20 άτομα κατά την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης. Η παραπάνω ρύθμιση επεκτείνεται στις περιπτώσεις όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων πλην της Αττικής όταν μετά την έναρξη των τμημάτων παραμένουν διατιθέμενες θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί. Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται απαρέγκλιτα οι όροι της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι Πάροχοι Κατάρτισης καλούνται να τεκμηριώσουν ότι εμπίπτουν στην ως άνω περίπτωση δημιουργίας τμήματοςυποβάλλοντας στην ΕΥΕΤΥΚΑ τα κάτωθι:

 • Το σύνολο των ΚΑΥΑΣ που εκδήλωσαν ενδιαφέρον στην Περιφερειακή Ενότητα
 • Αποδεικτικά δημοσιότητας για την ενημέρωση των επιτυχόντων στο Μητρώο Ωφελουμένων στην Περιφερειακή Ενότητα
 • Τα ΚΑΥΑΣ των οποίων τα δικαιολογητικά των οποίων επαλήθευσαν και προτείνουν να ενταχθούν σε τμήμα μικρότερο των 10 ατόμων καθώς και τα πλήρη δικαιολογητικά που αναφέρονται στο κεφ. 5.3.1 της με αρ. πρωτ 1030/15-7-14 (5/2014) Πρόσκλησης

Οι Πάροχοι Κατάρτισης καλούνται να υποβάλλουν τα στοιχεία στην ΕΥΕΤΥΚΑ εντός τριών (3) εργασίμων ημερών.

 Ημ/νία Ανάρτησης 12/01/2015

 

Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτές διορθώσεις στοιχείων της ηλεκτρονικής Αίτησης Συμμετοχής, που αφορούν αποκλειστικά αναγραμματισμούς ή αναριθμητισμούς ενός ψηφίου και σε ένα μόνο στοιχείο τους που δεν  αποτελεί κριτήριο μοριοδότησης, υπό την αίρεση ότι τεκμηριώνονται από τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής. π.χ. δηλωθέν επώνυμο Παδαδόπουλος αντί ορθού Παπαδόπουλος )

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα «Κατάρτιση Ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας»  να υποβάλουν αίτημα διόρθωσης στην Ε.Υ.Ε.Τ.Υ.Κ.Α. για αναγραμματισμούς, αναριθμητισμούς και ανάλογα σφάλματα ενός ψηφίου σε ένα μόνο από τα δηλωθέντα στοιχεία τους  εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ «ΕΠΙ ΤΟ ΟΡΘΟΤΕΡΟ» ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ έχουν όλοι οι  ΔΥΝΗΤΙΚΆ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ με  αριθμό ΚΑΥΑΣ που συμμετείχαν στο πρόγραμμα από τον Ιούλιο του 2014.

Το αίτημα συνοδεύεται αυστηρά από:

1.     Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από τον Ωφελούμενο με περιεχόμενο δηλούμενο ότι: 

«Κατά την διαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης-εγγραφής μου για το μητρώο ωφελουμένων του έργου «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)», έλαβα αριθμό ΚΑΥΑΣ ………………………………       και εκ παραδρομής εισήγαγα το προσωπικό στοιχείο ……………………………… …………λανθασμένα ως  εξής: …….. ……………….. ενώ το ορθόν είναι :…………….. ……… Όλα τα λοιπά δηλωθέντα στοιχεία μου είναι δηλωμένα ορθά. Αιτούμαι  να προβείτε στην επί το ορθότερο  εγγραφή του στοιχείου μου αυτού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  www.voucher.gov.gr  ή να παραβλεφθεί  ως επουσιώδες. Επισυνάπτω  αντίγραφο του στοιχείου ………………………. με το οποίο  τεκμηριώνεται η  ορθή αναγραφή  του δεδομένου που αιτούμαι να διορθωθεί και απλό αντίγραφο του εκτυπωμένου αποδεικτικού της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησής μου»

2.     Απλό φωτοαντίγραφο τoυ εκτυπωμένου αποδεικτικού της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της που εκδόθηκε  μετά την αρχική ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων του

3.     Το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως αυτά προσδιορίζονται στην ενότητα 5.3.1. της με αριθμ  1030/15-7-14 (5/2014)  πρόσκλησης στον πάροχο κατάρτισης της επιλογής τους ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο τους.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ - ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ κλεισμένα σε σφραγισμένο φάκελο είτε αυτοπροσώπως στην Υπηρεσία είτε μέσω ταχυδρομείου, παρόχου ταχυμεταφορών κλπ. στην ταχυδρομική δ/νση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,  Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οδός Αριστοτέλους 17, 10433, στο πρωτόκολλο στον  6ο όροφο.

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ:  Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων αναρτημένο Προσυμπληρωμένο έντυπο ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ »

Ο Πάροχος Κατάρτισης με ευθύνη του δύναται να επαληθεύσει τα δικαιολογητικά του Ωφελουμένου και να εντάξει αυτόν σε τμήμα κατάρτισης (ενεργοποίηση επιταγής), εντός της προθεσμίας των 5 εργασίμων ημερών από την ανάρτηση της «1η Τροποποίησης του Μητρώου Ωφελουμένων» εφόσον το αίτημα διόρθωσης αφορά αυστηρά και μόνο αναγραμματισμό ή αναριθμητισμό ενός ψηφίου σε ένα στοιχείο (και δεν αφορά μοριοδοτούμενο κριτήριο). Οφείλει δε να ενημερώσει την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία είναι αρμόδια για την εξέταση του αιτήματος. Σε περίπτωση που ο Ωφελούμενος δεν συμπεριλαμβάνεται στην 1η τροποποίηση του Μητρώου Ωφελουμένων, ο Πάροχος Κατάρτισης οφείλει να απευθυνθεί και να ενημερώσει στην ΕΥΕΤΥΚΑ.

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εφόσον διαπιστώσει κατά τον έλεγχο του αιτήματος και κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης αποκλίσεις από τα ως άνω οριζόμενα θα προβεί σε κυρώσεις για τον Πάροχο Κατάρτισης και τον Ωφελούμενο αντιστοίχως.                                                                                     

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι  σε περίπτωση που η διόρθωση που αιτούνται δεν αφορά σφάλμα αναγραμματισμού, αναριθμητισμού ή ανάλογο, κατά τα ως άνω, είναι δυνατόν η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής να μη προβεί στην διόρθωση του στοιχείου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ενημερώνοντας με αιτιολόγηση στη περίπτωση αυτή τον αιτηθέντα την  διόρθωση.

                                                

Ημερ/νία Ανάρτησης 12/01/2015

Οι επιτυχόντες στο αναρτημένο μητρώο «1η Τροποποίηση του Μητρώου Ωφελουμένων» που δεν έχουν ήδη καταθέσει τα έντυπα δικαιολογητικά τους για επαλήθευση των στοιχείων τους σε παρόχους (σχετικά κεφάλαια 5.3.1. και 5.3.3. της από 15.7.2014 πρόσκλησης ενδιαφέροντος), καλούνται αμέσως  μετά την παρούσα ανάρτηση να τα καταθέσουν σε πάροχο της επιλογής τους. Ο διαθέσιμος χρόνος των παρόχων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενεργοποίησης των επιταγών κατάρτισης, καταχώρησης των συμβάσεων στην ηλεκτρονική εφαρμογή -  ένταξης των ωφελούμενων σε τμήματα μέσω της δήλωσης έναρξης τμήματος είναι αυστηρά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παρούσα ανάρτηση

Η προθεσμία των 5 εργασίμων ημερών αρχίζει να μετρά από την αμέσως επόμενη της ανάρτησης εργάσιμη  ημέρα .

Σε περιπτώσεις που οι  καταληκτικές ημερομηνίες συμπίπτουν  με αργία αξιοποιείται η πρώτη εργάσιμη που ακολουθεί. Οι έλεγχοι δικαιολογητικών συνεχίζονται και θα γίνουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης.  
Ενημερώνουμε ότι ως προς την έκδοση των αποτελεσμάτων μοριοδότησης για τους υποψήφιους ωφελούμενους, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης, με τίτλο «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση», (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 08/2014 για voucher κατάρτισης 16.600 ανέργων ηλικίας 29-64 ετών), ανακοινώνεται ότι:
Παρατείνουμε την καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση της Διοικητικής ή μη Εμπειρίας από τους εν δυνάμει ωφελουμένους μέχρι τη Δευτέρα 12/1/2015 και ώρα 24:00.
Επισημαίνουμε ότι όσοι δε δηλώσουν το είδος της εμπειρίας για την οποία έχουν μοριοδοτηθεί, μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία, ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ στην τελική κατάταξη των ωφελουμένων.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 05.01.2015
Αποτελέσματα εξέτασης αντιρρήσεων των αιτούντων στο πλαίσιο της δράσης « Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας »

Στο αρχείο εδώ.
Αποτελέσματα εξέτασης αντιρρήσεων των αιτούντων στο πλαίσιο της δράσης « Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας »

Στο αρχείο εδώ.
Ως προς την έκδοση των αποτελεσμάτων μοριοδότησης για τους υποψήφιους ωφελούμενους, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης, με τίτλο «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση», (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 08/2014 για voucher κατάρτισης ανέργων ηλικίας 29-64 ετών),

ανακοινώνεται ότι ημερομηνία ανάρτησης της μοριοδότησης των εν δυνάμει ωφελούμενων μετά τους σχετικούς ελέγχους και η δήλωση της διοικητικής εμπειρίας ορίζεται η Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 11:00.
Τα αποτελέσματα θα είναι αναρτημένα μέχρι και τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2015.

Στο πλαίσιο των δράσεων «Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», δυνάμει του άρθρου 5.1.3 σε συνδυασμό με το άρθρο 1.5xiii, των οικείων προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προκειμένου να διευθετηθούν προβλήματα που παρουσιάσθηκαν κατά τις διαδικασίες που προηγήθηκαν της ενεργοποίησης των επιταγών, σας γνωρίζουμε ότι:

Παρατείνεται από τη λήξη της έως και τη Δευτέρα 22/12/2014 και ώρα 11.55μ.μ. η προθεσμία ενεργοποίησης των επιταγών των ωφελουμένων.

Για τις περιπτώσεις των νησιωτικών περιοχών όπου δεν συγκροτείται 10μελές τμήμα/πρόγραμμα κατάρτισης για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Κατάρτιση Ανέργων-Επαγγελματιών Υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (Βελτιστοποίηση Λειτουργίας Μονάδων Υγείας)», επιτρέπεται η συγκρότηση τμήματος/προγράμματος κατάρτισης με τον αριθμό καταρτιζομένων να είναι από 5 έως 20 άτομα κατά την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης. Η παραπάνω ρύθμιση επεκτείνεται στις περιπτώσεις όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων πλην της Αττικής όταν μετά την έναρξη των τμημάτων παραμένουν διατιθέμενες θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί. Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται απαρέγκλιτα οι όροι της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι Πάροχοι Κατάρτισης καλούνται να τεκμηριώσουν ότι εμπίπτουν στην ως άνω περίπτωση δημιουργίας τμήματος υποβάλλοντας στην ΕΥΕΤΥΚΑ τα κάτωθι:

·         Το σύνολο των ΚΑΥΑΣ που εκδήλωσαν ενδιαφέρον στην Περιφερειακή Ενότητα

·         Αποδεικτικά δημοσιότητας για την ενημέρωση των επιτυχόντων στο Μητρώο Ωφελουμένων στην Περιφερειακή Ενότητα

·         Τα ΚΑΥΑΣ των οποίων τα δικαιολογητικά των οποίων επαλήθευσαν και προτείνουν να ενταχθούν σε τμήμα μικρότερο των 10 ατόμων καθώς και τα πλήρη δικαιολογητικά που αναφέρονται στο κεφ. 5.3.1 της με αρ. πρωτ 924/10-12-2013 Πρόσκλησης 

Πατήστε εδώ για τη λήψη του σχετικού αρχείου.

Παρακαλούνται οι Πάροχοι  κατάρτισης οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ»» όπως εντός 20 ημερών από την ανάρτηση της παρούσας, να προσκομίσουν αντίγραφα του συνόλου των δικαιολογητικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 5.3.1. της με αριθμ. πρωτ. 1030/15-7-14 (5/2014)  στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Τομέα Υγείας (Αριστοτέλους 17 6ος όροφος) με βάση τα οποία πραγματοποίησαν για κάθε  ωφελούμενο την ενεργοποίηση της επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας. 


Πατήστε εδώ για τη λήψη του σχετικού αρχείου
Ανακοινώνεται η παράταση της ημερομηνίας υποβολής δήλωσης έναρξης τμήματος/προγράμματος κατάρτισης από τους Παρόχους Κατάρτισης έως και 5 εργάσιμες ημέρες από την ανακοίνωση της 1ης τροποποίησης του Μητρώου Ωφελουμένων της δράσης «Κατάρτιση Ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας» στην ιστοσελίδα του έργου. Σε περίπτωση που η καταληκτική ημερομηνία συμπίπτει με αργία αξιοποιείται η πρώτη εργάσιμη που ακολουθεί.  

Πατήστε εδώ για τη λήψη του σχετικού αρχείου. 
 Μπορείτε να δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση
Ως προς την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης, με τίτλο «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση», (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 08/2014 για voucher κατάρτισης ανέργων ηλικίας 29-64 ετών), ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η διάρκεια υποβολής αιτήσεων από τους δυνητικά ωφελούμενους (ανέργους) και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 24:00.

Μπορείτε να δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση
Στο πλαίσιο των δράσεων «Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», δυνάμει του άρθρου 1.5 xiii των οικείων προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και προκειμένου να διευθετηθούν τροποποιήσεις/συμπληρώσεις κλπ, σας γνωρίζουμε ότι:

Από την Παρασκευή 31/10/2014 και ώρα 12.00 έως και την Παρασκευή 7/11/2014 και ώρα 16.00 δύνανται οι πάροχοι κατάρτισης να υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφής, ενώ οι μέχρι την 7/11/2014 εγγεγραμμένοι πάροχοι κατάρτισης θα δύνανται έως και τη Δευτέρα 15/12/2014 και ώρα 16.00 να υποβάλλουν αιτήματα τροποποιήσεων κλπ στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης για θέματα που αφορούν την εγγραφή τους στα οικεία μητρώα παρόχων.

Ανακοινώνεται η με αρ. πρωτ.  1642/17-10-2014 Απόφαση ΓΓΥΥ (ΑΔΑ: 67ΓΕΘ-Β7Θ) με θέμα: «Κατανομή θέσεων πρακτικής άσκησης περιφερειακών ενοτήτων Αττικής, Πειραιά και Θεσσαλονίκης της με αριθ. πρωτ. 1030/15-7-2014 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε δράση με αντικείμενο «Κατάρτιση Ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας»

Για να δείτε τη σχετική απόφαση, πατήστε εδώ.

Δεδομένου ότι η καταληκτική ημερομηνία ενεργοποίησης επιταγών κατάρτισης για το έργο «Κατάρτιση ανέργων σε θέματα Μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας» συμπίπτει με αργία, για την ενεργοποίηση επιταγών κατάρτισης αξιοποιείται αυστηρά η επόμενη εργάσιμη και μόνο  (27/10/2014) 

«2η Τροποποίηση του Μητρώου Ωφελουμένων – ανάρτηση 02/10/2014 - Προθεσμία»

Οι επιτυχόντες στο αναρτημένο μητρώο «2η Τροποποίηση του Μητρώου» που δεν έχουν ήδη καταθέσει τα έντυπα δικαιολογητικά τους για επαλήθευση των στοιχείων τους σε παρόχους (σχετικά κεφάλαια 5.3.1. και 54.3.3. της από 10.12.2013 πρόσκλησης ενδιαφέροντος), καλούνται εντός (10) δέκα ημερολογιακών ημερών μετά την παρούσα ανάρτηση να τα καταθέσουν σε πάροχο της επιλογής τους. Ως καταληκτική ημερομηνία ενεργοποίησης επιταγής για το σύνολο του έργου τίθεται ένας (1) μήνας μετά την παρούσα ανάρτηση. Οι έλεγχοι δικαιολογητικών συνεχίζονται και θα γίνουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης.

 Σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται μέχρι και τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014 η προθεσμία ενεργοποίησης των επιταγών επαγγελματικής κατάρτισης των επιλεγέντων ωφελουμένων στο πλαίσιο της δράσης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ φορτοεκφορτωτών ξηράς-λιμένος» (υπ’ αριθμ. 1/2014 πρόσκληση της ΕΥΕ-ΕΚΤ).

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής  προθεσμίας δέκα (10) ημερών από της δημοσιεύσεως του Μητρώου ωφελουμένων, όπως προβλέπεται  από τις Προσκλήσεις  «Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» & «Επιταγή εισόδου για νέους από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» .

Οι αντιρρήσεις  κατατίθενται εγγράφως ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά  στη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ , Κοραή 4,  104 64 Αθήνα.
Κατάρτιση Μητρώου Ωφελουμένων της δράσης «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»

Κατάρτιση Μητρώου Ωφελουμένων της δράσης «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»

 Η ΕΣΗΕΑ διευκρινίζει ότι η προθεσμία, που αναφέρεται στο 1.3, Α. της οικείας Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση «Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training voucher) της κατάρτισης άνεργων δημοσιογράφων με σκοπό την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης και στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» (με αριθμό 1523/21.5.2014, όπως παρατάθηκε στις 27.06.2014 ως προς τη λήξη υποβολής των αιτήσεων των άνεργων δημοσιογράφων) {κωδ. ΟΠΣ των Πράξεων: 374698 & 374699}, παρατείνεται για το μεν φυσικό αντικείμενο έως τις 30 Ιουνίου 2015 για το δε οικονομικό αντικείμενο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι ωφελούμενοι – μέλη του Μητρώου Ωφελουμένων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε δράση με αντικείμενο  «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ» (Πρόσκλησης 2)

δεν μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή τους σε άλλη περιφέρεια από αυτή που δήλωσαν στην αίτησή τους, εφ’ όσον σύμφωνα με το 2.4 Γ) της οικείας Πρόσκλησης, " Η διαδικασία για την επιλογή των Ωφελουμένων περιλαμβάνει ... Γ) Κατάρτιση Μητρώου Ωφελουμένων με τη μορφή Πινάκων κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, ανά Περιφέρεια, στους οποίους αποτυπώνεται η κατάταξη των επιλεγέντων, που δικαιούνται να λάβουν επιταγή κατάρτισης, με βάση τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης." 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται το μητρώο με τίτλο «Μητρώο - Πίνακας αξιολόγησης ανά ΚΑΥΑΣ για τη δράση «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ».

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει το αργότερο εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων να ενεργοποιήσουν την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας. Η ενεργοποίηση της επιταγής γίνεται με τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του καταρτιζόμενου με τον πάροχο κατάρτισης. 

Επισημαίνεται ότι το μητρώο αξιολογηθέντων είναι αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης των αιτήσεων και δεν αποτελεί αποτέλεσμα ελέγχου φυσικών δικαιολογητικών.

Για το λόγο αυτό ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στον πάροχο κατάρτισης, οφείλει να προσκομίσει :

i. Την Αίτηση Συμμετοχής του.

ii. Αντίγραφα δικαιολογητικών για την απόδειξη των στοιχείων που δήλωσε στην Αίτηση Συμμετοχής του, όπως αυτά ορίζονται παρακάτω.

·         Τίτλος σπουδών.

·         Δελτίο ανεργίας σε ισχύ.

·         Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας (και οι 2 όψεις)

·         Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό οικονομικού έτους 2013 (εισοδήματα 2012) ή αντίστοιχα και την φορολογική δήλωση σε περίπτωση που ήταν προστατευόμενο μέλος.

 

Σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 23.59 μ.μ. η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης «Επιταγή Εισόδου για νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».


19-09-2014

Η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ                                                                                                                                                                                                   
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Νέος Κατάλογος Θετικών Ελέγχων – Προθεσμία
Αναρτήθηκε 6ος Πίνακας που περιλαμβάνει πρόσθετα αποτελέσματα θετικού ελέγχου. Η ενεργοποίηση των επιταγών (voucher) κατάρτισης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014. Για την ενεργοποίηση των επιταγών κατάρτισης των Ωφελουμένων του εν λόγω Πίνακα, οι Πάροχοι Κατάρτισης είναι υποχρεωμένοι να τηρήσουν τα οριζόμενα στο ΕΣΔΕΚ (ΦΕΚ 915Β/20-05-2011) όπου αναφέρεται «...κάθε άνεργος καταρτιζόμενος που ολοκληρώνει ένα πρόγραμμα μπορεί να συμμετέχει και πάλι σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης μόνο μετά την παρέλευση διμήνου από την ολοκλήρωση του προηγούμενου προγράμματος».

Ο πίνακας είναι διαθέσιμος εδώ

Σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 23.59 μ.μ. η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου αριθμού των ενδιαφερομένων να υποβάλλουν αιτήσεις για την συμμετοχή τους στο παραπάνω πρόγραμμα, το οποίο (ενδιαφέρον) είχε ως συνέπεια την υπερφόρτωση του συστήματος.

 

15-09-2014

Η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Νέος Κατάλογος Θετικών Ελέγχων – Προθεσμία
Αναρτήθηκε 5ος Πίνακας που περιλαμβάνει πρόσθετα αποτελέσματα θετικού ελέγχου. Η ενεργοποίηση των επιταγών (voucher) κατάρτισης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014.

Ο πίνακας είναι διαθέσιμος εδώ

Πώς υποβάλλω αίτηση για συμμετοχή στη δράση «Επιταγή Εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»; Χρειάζεται να εγγραφώ κάπου;

Η αίτηση για συμμετοχή στη δράση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον υποψήφιο, στη διεύθυνση voucher.gov.gr, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα. Η υποβολή της αίτησης είναι δυνατή χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εγγραφή στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

 

Είμαι απόφοιτος πανεπιστημίου του εξωτερικού αλλά δεν έχω αναγνωρίσει το πτυχίο μου από το ΔΟΑΤΑΠ. Μπορώ να υποβάλλω αίτηση συμμετοχής στην ομάδα «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ»;

Σύμφωνα με την Πρόσκληση , για να υποβάλλει κάποιος αίτηση συμμετοχής στην κατηγορία «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ» πρέπει, μεταξύ άλλων, να είναι κάτοχος «τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης  της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία».

 

Έχω απολυτήριο Γυμνασίου. Μπορώ να υποβάλλω αίτηση;

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την κατηγορία «Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» έχουν, σύμφωνα με την Πρόσκληση, όσοι είναι «κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών». Συνεπώς, οι κάτοχοι μόνο απολυτηρίου Γυμνασίου δεν πληρούν το συγκεκριμένο όρο της Πρόσκλησης.

 

Για τη συμπλήρωση του κριτηρίου «Ετήσιο Συνολικό Εισόδημα Ατομικό ή Οικογενειακό (οικ. Έτος 2014)», ποιό ποσό από τον πίνακα Γ2 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) πρέπει να χρησιμοποιήσω;

Σε κάθε περίπτωση στην αίτηση συμπληρώνεται το ποσό που αναγράφεται  στη γραμμή με τίτλο «Συνολικό Εισόδημα» του πίνακα Γ2.

 

Δεν ήμουν υπόχρεος υποβολής φορολογικής  δήλωσης  για το οικονομικό έτος 2014. Τι εισόδημα πρέπει να συμπληρώσω στην αίτηση;

Οι  αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως προστατευόμενα μέλη) δηλώνουν το συνολικό οικογενειακό εισόδημα  της πατρικής οικογένειας.

 

Εμφανίζομαι ως προστατευόμενο μέλος στην φορολογική δήλωση των γονέων μου. Το εισόδημά μου είναι μηδενικό. Πως πρέπει να συμπληρώσω το κριτήριο του εισοδήματος της αίτησης;

Οι αιτούντες που δηλώθηκαν ως προστατευόμενα μέλη στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος  των γονέων τους, συμπληρώνουν στην αίτηση το συνολικό οικογενειακό εισόδημα της πατρικής οικογένειας.

 

Πρέπει να συμπληρώσω στην αίτηση το συνολικό οικογενειακό εισόδημα. Ποιό ποσό είναι αυτό στο εκκαθαριστικό σημείωμα;

Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα είναι το ποσό που προκύπτει από την πρόσθεση των επιμέρους ποσών «συνολικό εισόδημα» του/της υπόχρεου και «συνολικό εισόδημα» του/της συζύγου.

 

Ο χρόνος υποβολής της αίτησης επηρεάζει τον χρόνο υπολογισμού του διαστήματος ανεργίας ή την βαθμολογική κατάταξη της αίτησής μου σε περίπτωση ισοβαθμίας;

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, ο  υπολογισμός των μορίων γίνεται με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Συνεπώς, ο χρόνος υποβολής της αίτησης  δεν επηρεάζει τον υπολογισμό του διαστήματος ανεργίας ή, τη βαθμολογική κατάταξη σε περίπτωση ισοβαθμίας.

 

Πότε επιλέγω «ΝΑΙ» και πότε «ΟΧΙ» στο κριτήριο «Έχετε ενταχθεί σε προηγούμενη αντίστοιχη δράση Επιταγής Εισόδου στην Αγορά Εργασίας;» της αίτησης;

Οι αιτούντες επιλέγουν «ΝΑΙ» όταν έχουν ενεργοποιήσει επιταγή για τουλάχιστον μία από τις προσκλήσεις:  «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών», «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού», ανεξάρτητα αν έχουν ολοκληρώσει ή όχι το πρόγραμμα.

 

Συμπληρώνω όλα τα στοιχεία της αίτησης και όταν την υποβάλλω εμφανίζεται μήνυμα ότι η ημερομηνία γέννησής μου είναι λάθος. Τι πρέπει να κάνω;

Εφόσον η ημερομηνία γέννησης έχει συμπληρωθεί ορθά (στη μορφή «ηη/μμ/εεεε» όπου «ηη» η ημέρα, «μμ» ο μήνας και «εεεε» το έτος) και συνεχίζει να εμφανίζεται το συγκεκριμένο μήνυμα, ενδέχεται να είναι διαφορετική η ημερομηνία γέννησης που έχει καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το τοπικό γραφείο του ΟΑΕΔ για να ελέγξουν και, αν απαιτείται, να διορθώσουν την καταχωρημένη ημερομηνία.


Υπέβαλα αίτηση συμμετοχής στην δράση. Εκ των υστέρων διαπίστωσα ότι δήλωσα λάθος «Διοικητική Περιφέρεια που επιθυμώ να καταρτιστώ». Μπορώ να διορθώσω την επιλογή μου;

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, δεν υπάρχει η  δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης.

 

Υπέβαλα αίτηση συμμετοχής στην δράση. Εκ των υστέρων διαπίστωσα ότι συμπλήρωσα λάθος το κριτήριο «Ετήσιο Συνολικό Εισόδημα Ατομικό ή Οικογενειακό (οικ. Έτος 2014)». Μπορώ να το διορθώσω;

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, δεν υπάρχει η  δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης.

 

Πώς μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η αίτηση που υπέβαλα ήταν επιτυχής;

Με την ολοκλήρωση της υποβολής αίτησης, το σύστημα εμφανίζει έναν μοναδικό για κάθε αίτηση αριθμό, τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) παράλληλα με ένα ενημερωτικό μήνυμα. Εφόσον εμφανιστεί ο ΚΑΥΑΣ, η αίτηση έχει υποβληθεί με επιτυχία.

 

Έχω υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στη δράση. Μπορώ να την ακυρώσω;

Η Πρόσκληση δεν προβλέπει την ακύρωση αίτησης συμμετοχής.

 

Υπέβαλα με επιτυχία την αίτηση συμμετοχής στη δράση. Θα μου στείλετε κάποιο ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην διεύθυνση που σας δήλωσα;

Δεν προβλέπεται η ενημέρωση των αιτούντων για την επιτυχή υποβολή της αίτησης ,με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η εμφάνιση, μετά την υποβολή της αίτησης, του σχετικού μηνύματος και του Κωδικού Αριθμού Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) αποτελεί το αποδεικτικό για την επιτυχή ολοκλήρωση της υποβολής.

 

Εφόσον εγγραφώ στο Μητρώο Ωφελουμένων, μπορώ να κάνω τη θεωρητική κατάρτιση  του προγράμματος σε μία Περιφερειακή Ενότητα  και την πρακτική  άσκηση σε άλλη;

Η Πρόσκληση επιτρέπει την υλοποίηση της θεωρητικής  κατάρτισης του προγράμματος σε διαφορετική  Περιφερειακή Ενότητα από την πρακτική άσκηση, αρκεί και οι δύο Περιφερειακές Ενότητες να ανήκουν στην ίδια Διοικητική Περιφέρεια.

 

Εφόσον εγγραφώ στο Μητρώο Ωφελουμένων, πρέπει να πραγματοποιήσω τη θεωρητική κατάρτιση και/ή την πρακτική  άσκηση του προγράμματος στην έδρα της Υπηρεσίας  του ΟΑΕΔ που εξέδωσε την κάρτα ανεργίας;

Ο τόπος έκδοσης  της κάρτας  ανεργίας δεν επηρεάζει  τον τόπο παρακολούθησης του προγράμματος.

 «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»

Επισημαίνουμε ότι στο κεφάλαιο 2.3. της πρόσκλησης (Κριτήρια επιλογής-Μοριοδότηση) το κριτήριο με α/α 2 του Πίνακα 2 αφορά το συνολικό ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα οικονομικού έτους 2014 όπως αυτό αποτυπώνεται στον πινάκα Γ2 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα).

[Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του].

 Ομοίως η αναφορά στο κεφ. 2.4 της πρόσκλησης (Διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων – Κατάρτιση Μητρώου Ωφελουμένων), παράγραφος Β, σελ.25, «….Αν και πάλι παρουσιάζεται ισοβαθμία, προηγείται ο υποψήφιος, που έχει το μικρότερο ποσό φορολογητέου εισοδήματος..» αναφέρεται στο 2ο κριτήριο του Πίνακα 2 του κεφ. 2.3, απ’ όπου προκύπτει σαφώς ότι δηλώνεται το συνολικό ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα.

Συμπληρωματικά αναφέρουμε, ότι σχετικά με τους  αιτούντες που δεν έχουν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως προστατευόμενα μέλη) δηλώνεται το συνολικό οικογενειακό εισόδημα  της πατρικής οικογένειας.

Τέλος, σχετικά με τον υπολογισμό των μορίων, αναφέρουμε ενδεικτικά τα ακόλουθα παραδείγματα:

Αιτών με συνολικό εισόδημα 7.000 Ευρώ μοριοδοτείται με [30-(7.000/800)]=21,25 Μόρια

Αιτών με συνολικό εισόδημα 15.000 Ευρώ μοριοδοτείται με (18.000-15.000)/400=7,5 Μόρια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΥΕ-ΕΚΤ) ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» ΚΑΙ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ, ως Δικαιούχος των δράσεων «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» ΚΑΙ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ», γνωστοποιεί στους υποψήφιους ωφελούμενους των ως άνω δράσεων τα εξής:

Α) Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή ωφελουμένων στη δράση «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» ξεκινά από την Πέμπτη 7 Αυγούστου και ώρα 10.00 π.μ. και λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 24.00, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4.24050/5.17569/5-8-2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΥΕ-ΕΚΤ για τη συμμετοχή στην ανωτέρω δράση (ΑΔΑ: 6ΧΗΖΛ-ΒΑΚ).

Η υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα γίνεται προσωπικά από τον κάθε ενδιαφερόμενο και αποκλειστικά μέσα από την ειδική ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr.

Αιτήσεις σε ημερομηνία εκτός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα δεν είναι έγκυρες και δεν εξασφαλίζουν συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στο πρόγραμμα.

Επίσημη πληροφόρηση για το πρόγραμμα παρέχεται μόνο μέσα από τις ιστοσελίδες των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, την ειδική ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr, και το τηλεφωνικό κέντρο 8001144444.

 Β) Αναφορικά με τη δράση «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ», το σχέδιο της οικείας πρόσκλησης έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση στο σύνδεσμο http://195.167.92.159:8443/voucher18/ΔημοσιαΔιαβουλευση.aspx έως την Κυριακή 10 Αυγούστου.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της πρόσκλησης θα οριστικοποιηθούν μετά από το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης. Με τη δημοσίευση της τελικής πρόσκλησης από την ΕΥΕ-ΕΚΤ θα οριστούν οι προϋποθέσεις και οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα. 

Επισημαίνουμε ότι επίσημη πληροφόρηση για το πρόγραμμα παρέχεται μόνο μέσα από τις ιστοσελίδες των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ (ΕΥΕ-ΕΚΤ)

Μήνυμα Υφυπουργού κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ: “Επιταγή εισόδου για ΑΝΕΡΓΟΥΣ νέους 18 έως 24 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας”

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με σταθερότητα και υπευθυνότητα συνεχίζει την υλοποίηση δράσεων αντιμετώπισης της ανεργίας μέσα από τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Στο πλαίσιο αυτό προχωράμε στην υλοποίηση της πρώτης ενέργειας του Σχεδίου Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία» με τίτλο «Επιταγή εισόδου για ΑΝΕΡΓΟΥΣ νέους 18 έως 24 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 43.200.000,00€ και χρηματοδοτείται από το ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020.

 Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 12.000 άνεργοι νέοι ηλικίας 18 μέχρι 24 ετών, εκ των οποίων

 • 3.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ /ΤΕΙ
 • 9.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

 Η δράση ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

·         Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 έως 120 ώρες με αντικείμενο της κατάρτισης την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε οριζόντια ή/και ειδικά θεματικά αντικείμενα (ανάλογα με την ομάδα ωφελουμένων) τα οποία σχετίζονται με τη θέση πρακτικής άσκησης.

·         Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, από 380 έως 420 ώρες και με διάρκεια που δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.

·         Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

·         Τρεις φάσεις πληρωμών των ωφελουμένων.

 Η πρόσκληση τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, η οποία και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 10 Αυγούστου 2014 και ώρα 23.59μ.μ. στο σχετικό σύνδεσμο http://195.167.92.159:8443/voucher18/ΔημοσιαΔιαβουλευση.aspx

 Μετά το πέρας της διαβούλευσης – λαμβάνοντας υπόψη και τα συμπεράσματα της– το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μέσω της ΕΥΕ/ΕΚΤ θα  προχωρήσει άμεσα στην οριστική δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους νέους ηλικίας 18 έως 24.

 Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

 Ιωάννης Πλακιωτάκης 

Μήνυμα Υφυπουργού κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ: “Επιταγή εισόδου για νέους ΗΛΙΚΙΑΣ από 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας”

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με σταθερότητα και υπευθυνότητα συνεχίζει την υλοποίηση δράσεων αντιμετώπισης της ανεργίας μέσα από τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.  Σε συνέχεια μιας δύσκολης, αλλά επιτυχημένης διαπραγμάτευσης με την ΕΕ, το Υπουργείο ανέλαβε την υλοποίηση σημαντικών δράσεων, αξιοποιώντας εμπροσθοβαρώς πόρους της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, πριν την οριστική έγκριση των νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων.  

 Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα την έγκαιρη και αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), προχωρούμε στην υλοποίηση της δράσης «Επιταγή εισόδου για νέους ΗΛΙΚΙΑΣ από 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», παρέχοντας σε άνεργους νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών, υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

 Η δράση ΑΦΟΡΑ 38.000 άνεργους νέους ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων:

 • 15.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ
 • 23.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 Η δράση ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

·         Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών, με έμφαση στην ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων

·         Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συνολικής διάρκειας 420 ωρών και με διάρκεια που δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες

·         Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

·         Τρεις φάσεις πληρωμών των ωφελουμένων (1η με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης – 2η με την ολοκλήρωση 180 ωρών πρακτικής άσκησης και 3η με την ολοκλήρωση 240 ωρών πρακτικής άσκησης).

 Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 136,8 εκ. ευρώ και αφορά το σύνολο της χώρας. 

 Η δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων  Ενεργειών  του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και χρηματοδοτείται μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020».

 Η πρόσκληση τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, η οποία και θα διαρκέσει έως και την Τρίτη 29 Ιουλίου 2014 και ώρα 23.59. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει τις προτάσεις και παρατηρήσεις του μέσα από τον ειδικό σύνδεσμο http://195.167.92.159:8443/voucher29/ΔημοσιαΔιαβουλευση.aspx

 Μετά το πέρας της διαβούλευσης – λαμβάνοντας υπόψη και τα συμπεράσματα της– το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,  μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων  Ενεργειών  του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα  προχωρήσει άμεσα στην οριστική δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους νέους ηλικίας 25 έως 29.

 Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

 Ιωάννης Πλακιωτάκης 

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : «1η Τροποποίηση του Μητρώου Ωφελουμένων – ανάρτηση 23/7/2014 - Προθεσμία»
  Οι επιτυχόντες στο αναρτημένο μητρώο «1η Τροποποίηση του Μητρώου» που δεν έχουν ήδη καταθέσει τα έντυπα δικαιολογητικά τους για επαλήθευση των στοιχείων τους σε παρόχους (σχετικά κεφάλαια 5.3.1. και 54.3.3. της από 10.12.2013 πρόσκλησης ενδιαφέροντος), καλούνται εντός (10) δέκα ημερολογιακών ημερών μετά την παρούσα ανάρτηση να τα καταθέσουν σε πάροχο της επιλογής τους
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1: Νέος Κατάλογος Θετικών Ελέγχων - Προθεσμία
  Αναρτήθηκε 4ος Πίνακας που περιλαμβάνει πρόσθετα αποτελέσματα θετικού ελέγχου (Συν 1). Για την ενεργοποίηση των επιταγών (voucher) κατάρτισης τίθεται προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.
  Ο πίνακας είναι διαθέσιμος εδώ
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1η: Αναρτήθηκε 3ος Πίνακας που περιλαμβάνει πρόσθετα αποτελέσματα θετικού ελέγχου. Για την ενεργοποίηση των επιταγών (voucher) κατάρτισης τίθεται προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2η (ΑΠΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ): Σε συνέχεια της διαδικασίας ελέγχου υποβολής δικαιολογητικών σημειώνεται ότι προκύπτουν αρνητικά αποτελέσματα ελέγχου δικαιολογητικών και ως εκ τούτου οι ελεγχόμενοι επιτυχόντες που απορρίπτονται θα αντικατασταθούν στο Μητρώο Ωφελουμένων. Στο πλαίσιο αυτό, ως απλή ενημέρωση προαναγγέλλεται ότι ισάριθμο πλήθος επιλαχόντων θα ζητηθεί να υποβάλλει άμεσα τα δικαιολογητικά του για έλεγχο και κατ ελάχιστον σύμφωνα με τα κάτωθι:
  • Οι πρώτοι 9 επιλαχόντες κατά σειρά κατάταξης με κωδικό "YGIA" στην Αττική μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στον πάροχο επιλογής τους
  • Οι πρώτοι 19 επιλαχόντες κατά σειρά κατάταξης με κωδικό "YGNO" στην Αττική μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στον πάροχο επιλογής τους
  • Οι πρώτοι 4 επιλαχόντες κατά σειρά κατάταξης με κωδικό "YGΤD" στην Αττική μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στον πάροχο επιλογής τους
  • Οι πρώτοι 3 επιλαχόντες κατά σειρά κατάταξης με κωδικό "YGIA" στην Κεντρική Μακεδονία μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στον πάροχο επιλογής τους
  • Οι πρώτοι 3 επιλαχόντες κατά σειρά κατάταξης με κωδικό "YGNO" στην Κεντρική Μακεδονία μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στον πάροχο επιλογής τους
  • Οι πρώτοι 2 επιλαχόντες κατά σειρά κατάταξης με κωδικό "YGDΙ" στην Κεντρική Μακεδονία μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στον πάροχο επιλογής τους
  • Ο πρώτος επιλαχών κατά σειρά κατάταξης με κωδικό "YGNO" στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη μπορεί να υποβάλει τα δικαιολογητικά του στον πάροχο επιλογής του
  • Οι πρώτοι 3 επιλαχόντες κατά σειρά κατάταξης με κωδικό "YGNO" στην Δυτική Μακεδονία μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στον πάροχο επιλογής τους
  • Ο πρώτος επιλαχών κατά σειρά κατάταξης με κωδικό "YGΤD" στην Δυτική Μακεδονία μπορεί να υποβάλει τα δικαιολογητικά του στον πάροχο επιλογής του
  • Ο πρώτος επιλαχών κατά σειρά κατάταξης με κωδικό "YGΤD" στην Ήπειρο μπορεί να υποβάλει τα δικαιολογητικά του στον πάροχο επιλογής του
  • Ο πρώτος επιλαχών κατά σειρά κατάταξης με κωδικό "YGDΙ" στην Ήπειρο μπορεί να υποβάλει τα δικαιολογητικά του στον πάροχο επιλογής του
  • Ο πρώτος επιλαχών κατά σειρά κατάταξης με κωδικό "YGIA" στην Ήπειρο μπορεί να υποβάλει τα δικαιολογητικά του στον πάροχο επιλογής του
  • Οι πρώτοι 2 επιλαχόντες κατά σειρά κατάταξης με κωδικό "YGNO" στην Δυτική Ελλάδα μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στον πάροχο επιλογής τους
  • Ο πρώτος επιλαχών κατά σειρά κατάταξης με κωδικό "YGIA" στην Δυτική Ελλάδα μπορεί να υποβάλει τα δικαιολογητικά του στον πάροχο επιλογής του
  • Ο πρώτος επιλαχών κατά σειρά κατάταξης με κωδικό "YGIA" στην Θεσσαλία μπορεί να υποβάλει τα δικαιολογητικά του στον πάροχο επιλογής του
  • Οι πρώτοι 2 επιλαχόντες κατά σειρά κατάταξης με κωδικό "YGNO" στην Θεσσαλία μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στον πάροχο επιλογής τους
  • Ο πρώτος επιλαχών κατά σειρά κατάταξης με κωδικό "YGΤD" στην Θεσσαλία μπορεί να υποβάλει τα δικαιολογητικά του στον πάροχο επιλογής του
  • Ο πρώτος επιλαχών κατά σειρά κατάταξης με κωδικό "YGDΙ" στην Θεσσαλία μπορεί να υποβάλει τα δικαιολογητικά του στον πάροχο επιλογής του
  • Ο πρώτος επιλαχών κατά σειρά κατάταξης με κωδικό "YGIA" στην Στερεά Ελλάδα μπορεί να υποβάλει τα δικαιολογητικά του στον πάροχο επιλογής του
  • Ο πρώτος επιλαχών κατά σειρά κατάταξης με κωδικό "YGNO" στην Στερεά Ελλάδα μπορεί να υποβάλει τα δικαιολογητικά του στον πάροχο επιλογής του
  • Ο πρώτος επιλαχών κατά σειρά κατάταξης με κωδικό "YGTT" στην Πελοπόννησο μπορεί να υποβάλει τα δικαιολογητικά του στον πάροχο επιλογής του
  • Ο πρώτος επιλαχών κατά σειρά κατάταξης με κωδικό "YGTT" στο Βόρειο Αιγαίο μπορεί να υποβάλει τα δικαιολογητικά του στον πάροχο επιλογής του
  • Ο πρώτος επιλαχών κατά σειρά κατάταξης με κωδικό "YGNO" στο Βόρειο Αιγαίο μπορεί να υποβάλει τα δικαιολογητικά του στον πάροχο επιλογής του
  • Ο πρώτος επιλαχών κατά σειρά κατάταξης με κωδικό "YGNO" στο Νότιο Αιγαίο μπορεί να υποβάλει τα δικαιολογητικά του στον πάροχο επιλογής του
  • Ο πρώτος επιλαχών κατά σειρά κατάταξης με κωδικό "YGNO" στην Κρήτη μπορεί να υποβάλει τα δικαιολογητικά του στον πάροχο επιλογής του
  • Ο πρώτος επιλαχών κατά σειρά κατάταξης με κωδικό "YGIA" στην Κρήτη μπορεί να υποβάλει τα δικαιολογητικά του στον πάροχο επιλογής του
  • Ο πρώτος επιλαχών κατά σειρά κατάταξης με κωδικό "YGΤD" στην Κρήτη μπορεί να υποβάλει τα δικαιολογητικά του στον πάροχο επιλογής του
  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής θα τεθεί με τη δημοσίευση του τροποποιημένου Μητρώου Ωφελουμένων, το οποίο θα συμπεριλάβει και άλλες μεταβολές, σύμφωνα με το άρθρο 8.2 της με αρ. πρωτ. 924/10-12-2013 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος .
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3η:
  ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
  Επιτυχόντες που ανακοινώθηκαν στο από 30-05-2014 Μητρώο «Ορθή Επανάληψη του Μητρώου 1ου» και για τους οποίους δεν έχουν υποβληθεί από Πάροχο κατάρτισης τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της μοριοδότησής τους εμπρόθεσμα (ούτε είναι σε εκκρεμότητα ερώτημα για διόρθωση), μετά και τη Δευτέρα 23-06-2014 θεωρούνται ότι οριστικά δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον και θα αντικατασταθούν στο Μητρώο Ωφελουμένων, από τους επόμενους σε σειρά κατάταξης της ίδιας κατηγορίας ανά Περιφέρεια.
 •  Αθήνα, 18 Ιουνίου 2014

  Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν περιέλθει σε γνώση της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων και των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δημοσιεύματα, αγγελίες στον τύπο και αναρτήσεις στο διαδίκτυο, οι οποίες αφορούν στους όρους συμμετοχής ή και στις προϋποθέσεις ένταξης των ανέργων στο πρόγραμμα «Επιταγής Κατάρτισης» (training voucher) .

  Κατόπιν τούτου, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε προς όλους, παρόχους κατάρτισης, επιχειρήσεις και εν δυνάμει ωφελούμενους, ότι δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης του νέου προγράμματος, και συνεπώς δεν είναι δυνατό τρίτοι να παρουσιάζονται ότι τους γνωρίζουν.

  Έχει παρατηρηθεί ότι από ορισμένους παρόχους κατάρτισης ακολουθούνται πρακτικές παραπλανητικής διαφήμισης και αθέμιτου ανταγωνισμού ενώ καταγράφονται αντιδεοντολογικές  και μη σύννομες συμπεριφορές.

  Το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, αντιτίθεται σε αυτές τις πρακτικές ή συμπεριφορές που απαξιώνουν τις αρχές του προγράμματος και απειλούν την επιτυχία του, και καλεί όλους τους εμπλεκόμενους συντελεστές να απέχουν από τέτοιες ενέργειες.

  Επισημαίνεται με έμφαση, ότι οι πάροχοι κατάρτισης, που θα ενταχθούν στο σχετικό μητρώο πρέπει να επιδεικνύουν τη δέουσα συμπεριφορά, σεβόμενοι τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος όπως αυτοί θα καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

  Το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας θα κάνει χρήση του κανονιστικού πλαισίου, και θα προβαίνει στις κατά νόμο ενέργειες για την προάσπιση του προγράμματος στις περιπτώσεις που αυτό απαιτηθεί.

  Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι το νέο πρόγραμμα, όπως και το προηγούμενο που ήταν απόλυτα επιτυχές, απευθύνεται σε όλους τους ανέργους νέους, χωρίς διακρίσεις, έχοντας ως αποκλειστικό γνώμονα την αρχή της ισότητας και ως αποκλειστικό στόχο την καταπολέμηση της μάστιγας της ανεργίας και την ενίσχυση της απασχόλησης στη χώρα.

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1η: Λόγω δυσχερειών στην χρήση της εφαρμογής παρατείνεται η προθεσμία της υπογραφής και καταχώρισης των διμερών συμβάσεων του κεφαλαίου 5.3.2 και του κεφαλαίου 5.3.3. της με αριθμ. 924/10-12-2013 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για τα συγκροτούμενα από 10 τουλάχιστον άτομα τμήματα κατάρτισης. Η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 16-06-2014.
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2η: Η υποβολή στοιχείων δικαιολογητικών και ακόμη περισσότερο αυτά που ελέγχθηκαν ως αληθή αντιστοιχούν σε σημαντικά μικρότερο αριθμό ωφελουμένων των 1300 δυνητικά ωφελούμενων που αποτελεί τον στόχο του έργου . Σύμφωνα με το κεφάλαιο 8.2 της με αριθμ 924/10-12-2013 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, το Μητρώο Ωφελουμένων είναι ενεργό, υφίσταται τροποποιήσεις ανάλογα με την πρόοδο του έργου, όπως τις επαληθεύσεις ή μη των δηλωθέντων στοιχείων μοριοδότησης, το ενδιαφέρον των ωφελουμένων που εκδηλώνεται, την ενεργοποίηση ή μη του voucher. Mετά την ολοκλήρωση της παρούσας φάσης με την ενεργοποίηση των επιταγών (voucher) κατάρτισης για τους ωφελούμενους που ήδη επαληθεύθηκαν τα δηλωθέντα στοιχεία τους, θα ανακοινώνονται για τον αριθμό ωφελουμένων που υπολείπεται, επανάληψη της διαδικασίας με επόμενες φάσεις επιλογής ωφελουμένων- ελέγχου δικαιολογητικών με νεότερη προθεσμία ενεργοποίησης των επιταγών (voucher). Η αντικατάσταση των αποχωρούντων ή των διαγραφόμενων από το πρόγραμμα θα γίνεται με τη σειρά κατάταξης (από την μοριοδότηση), κατά ειδικότητα και περιφέρεια.
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3η: Στις Περιφερειακές Ενότητες που δεν συγκροτούνται κατ ελάχιστον 10μελή τμήματα, οι ωφελούμενοι με θετικό έλεγχο δεν διαγράφονται από το Μητρώο Ωφελουμένων και η προθεσμία ενεργοποίησης των επιταγών (voucher) κατάρτισης παραμένει ανοικτή μέχρι την επόμενη φάση ολοκλήρωσης ελέγχων για πρόσθετους ωφελούμενους κατά τη σειρά κατάταξης μοριοδότησης. Η σχετική προθεσμία θα ανακοινωθεί.
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1η: Αποτελέσματα : Ανακοίνωση – Ορθή επανάληψη του 1ου Μητρώου Οι επιτυχόντες στο αναρτημένο μητρώο «Ορθή Επανάληψη του Μητρώου 1ου» που δεν έχουν ήδη καταθέσει τα έντυπα δικαιολογητικά τους για επαλήθευση των στοιχείων τους σε παρόχους (σχετικά κεφάλαια 5.3.1. και 54.3.3. της από 10.12.2013 πρόσκλησης ενδιαφέροντος), καλούνται εντός (10) δέκα ημερολογιακών ημερών μετά την παρούσα ανάρτηση να τα καταθέσουν σε πάροχο της επιλογής τους. Οι πάροχοι μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας έχουν προθεσμία (7) επτά ημερολογιακών ημερών για την υποβολή των φακέλων δικαιολογητικών στην Ε.Υ.Ε.Τ.Υ.Κ.Α., Αβέρωφ 12Α για τους διενεργούμενους διοικητικούς ελέγχους της Υπηρεσίας. Στον υποβαλλόμενο (κλειστό φάκελο δικαιολογητικών) να συμπεριλαμβάνεται το εκτυπωμένο αίτημα του επιτυχόντος και η εκτύπωση του ελέγχου επαλήθευσης των στοιχείων από τον Πάροχο. »
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2η: Ανακοινώνεται ο νέος πίνακας μη επιλεγέντων προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση για το σύνολο των μορίων που συγκέντρωσαν. Δεν υπάρχει μοριοδότηση εφ όσον οι αιτούντες δεν ήταν και ως δήλωσαν απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ , ή ισοδύναμο αυτών, που αποτελεί όρο συμμετοχής ».
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3η: Ενεργοποίηση επιταγής Ανακοινώνεται ο «Πίνακας των ΚΑΥΑΣ επιτυχόντων με επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων που δήλωσαν κατά την αίτησή τους στον ιστότοπο http://www.voucher.gov.gr . Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι ωφελούμενοι και πάροχοι να προβούν στην ταχύτερη δυνατή ενεργοποίηση της επιταγής με καταληκτική νέα προθεσμία (10) δέκα ημερολογιακών ημερών από την παρούσα ανάρτηση. Οι έλεγχοι που ολοκληρώνονται επιτυχώς σύμφωνα με τα διατιθέμενα από τους παρόχους στοιχεία στην ΕΥΕΤΥΚΑ θα εξακολουθούν ομοίως να ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα. Οι πάροχοι καλούνται για την επαρκή συμπλήρωση των φακέλων που υπέβαλαν και για την ενδεδειγμένη επιμέλεια στη συγκέντρωση των στοιχείων για νέους φακέλους που θα υποβάλλουν για διοικητικό έλεγχο προκειμένου να μην προκαλούνται καθυστερήσεις»
  Ο Πίνακας είναι διαθέσιμος εδώ
 •  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2.  (ΑΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ & ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ  - ΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ)

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 31/03/2014

  Καλούνται οι  πάροχοι που  υποβάλουν ή που  αποστέλλουν   σφραγισμένους  φακέλους με τα δικαιολογητικά επαλήθευσης των στοιχείων που εισήγαγαν οι ωφελούμενοι και επαλήθευσαν οι ίδιοι σύμφωνα με την με αριθμ. 924/10.12.2013 Πρόσκληση ενδιαφέροντος,  να τα αποστέλλουν στο 

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, 

  Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

  Οδός Αβέρωφ 12α  , Τ.Κ. 104 33

  ΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

  Για λόγους επίσπευσης και διασφάλισης των εγκεκριμένων προθεσμιών υλοποίησης του έργου , τίθεται καταληκτική προθεσμία υποβολής ή αποστολής ως εξής:

  Οι πάροχοι καλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν τους ως άνω φακέλους με τα  στοιχεία,  μέχρι επτά  (7 )  ημερολογιακές  ημέρες από την επομένη της ημέρας ανάρτησης της παρούσας (βλέπετε υπότιτλο ανακοίνωσης).

  Ο έλεγχος της ορθότητας των επαληθεύσεων από τους παρόχους θα πραγματοποιηθεί άμεσα και  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα το Μητρώο Ωφελουμένων (έκδοση 2) με τις μεταβολές που θα επέλθουν.

  Οι νέοι επιλεγέντες από τους επιλαχόντες  στο  Μητρώο Ωφελουμένων θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στους παρόχους μέχρι και επτά  (7) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία ανάρτησης του Μητρώου Ωφελουμένων (έκδοση 2).

  Οι πάροχοι θα πραγματοποιήσουν την επαλήθευση των δικαιολογητικών και θα υποβάλουν τους νέους φακέλους  σε δέκα (10)  ημερολογιακές ημέρες από την ίδια ως άνω ημερομηνία ανάρτησης του μητρώου.

  Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις  προθεσμιών όταν η τελευταία  ημέρα προκύπτει  να συμπίπτει με αργία η προθεσμία μετατίθεται στην επόμενη εργάσιμη και μόνο.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  1 .  (ΑΦΟΡΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ - ΤΙΘΕΤΑΙ  KAΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ)

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 31/03/2014

  Σε συνέχεια και για την εφαρμογή της δημοσιευμένης ανακοίνωσης  ότι «Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτές διορθώσεις στοιχείων της Αίτησης Συμμετοχής, που αφορούν αποκλειστικά αναγραμματισμούς ή αναριθμητισμούς, υπό την αίρεση ότι τεκμηριώνονται από τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής. π.χ. δηλωθέν επώνυμο Παδαδόπουλος αντί ορθού  Παπαδόπουλος ή δηλωθέν έτος γεννήσεως 1885 αντί ορθού 1985 ή δηλωθείς ΑΜΚΑ ******4885 αντί ορθού ******4886.», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΑΝΕΡΓΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)»  να υποβάλουν αίτημα  διόρθωσης   για αναγραμματισμούς, αναριθμητισμούς και ανάλογα σφάλματα με την παρακάτω διαδικασία:

  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ «ΕΠΙ ΤΟ ΟΡΘΟΤΕΡΟ»  ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ  Δικαιούνται να υποβάλουν  αίτημα για «επί το ορθότερο υποβολή» προσωπικού στοιχείου: Όλοι οι   ΔΥΝΗΤΙΚΆ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ με  αριθμό ΚΑΥΑΣ που συμμετείχαν στο πρόγραμμα τον Δεκέμβριο του 2013.

   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ:

  ·        Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με περιεχόμενο δηλούμενο ότι:  «

  1.    Κατά την διαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης-εγγραφής μου για το μητρώο ωφελουμένων του έργου «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)», έλαβα αριθμό ΚΑΥΑΣ

  ………………………………       και

  2.    εκ παραδρομής εισήγαγα το προσωπικό στοιχείο ……………………………… …………λανθασμένα ως  εξής: …….. ………………..

  ενώ το ορθόν είναι :…………….. ……..

  3.    Αιτούμαι  να προβείτε στην επί το ορθότερο  εγγραφή του στοιχείου μου αυτού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  www.voucher.gov.gr

  4.    Επισυνάπτω  επικυρωμένο αντίγραφο του στοιχείου ……………………….με το οποίο  τεκμηριώνεται η  ορθή αναγραφή  του δεδομένου που αιτούμαι να διορθωθεί και απλό αντίγραφο του εκτυπωμένου αποδεικτικού της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησής μου»

  ·    Απλό φωτοαντίγραφο τoυ εκτυπωμένου αποδεικτικού της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της που εκδόθηκε  μετά την αρχική ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων του

  ·     Επικυρωμένο αντίγραφο από το δημόσιο έγγραφο ή δελτίο που τεκμηριώνει τη ζητούμενη διόρθωση

  ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ή ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ:

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,  Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

  Οδός Αβέρωφ 12α  , Τ.Κ. 104 33

  Κλεισμένα σε σφραγισμένο φάκελο είτε αυτοπροσώπως στην Υπηρεσία είτε μέσω ταχυδρομείου, παρόχου ταχυμεταφορών κλπ.

  Αργότερη ημερομηνία αποστολής  έως και έξι ( 6) ημερολογιακές ημέρες (μετρώντας)  από την επομένη της ημέρας ανάρτησης της παρούσας (βλέπετε υπότιτλο ανακοίνωσης)

  Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι  σε περίπτωση που η διόρθωση που αιτούνται δεν αφορά σφάλμα αναγραμματισμού , αναριθμητισμού ή ανάλογο, είναι δυνατόν η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής να μη προβεί στην διόρθωση του στοιχείου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ενημερώνοντας με αιτιολόγηση στη περίπτωση αυτή τον αιτηθέντα την  διόρθωση.

  ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ:  Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων διατίθεται  αναρτημένο προσυμπληρωμένο έντυπο ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  »

  Σας γνωρίζουμε την έκδοση της υπ’ αριθμ 7482/180 ΚΥΑ (ΦΕΚ  617/Β/11.03.2014) με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 42343/598/09−12−2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3144 Β΄), με τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού».  Η τροποποίηση αφορά την προσθήκη του κάτωθι εδαφίου στο τέλος της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 42343/598/09.12.2013 ΚΥΑ:

  «Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν έχει προσληφθεί με βάση τα ανωτέρω, δύναται η δικαιούχος επιχείρηση να υπαχθεί στις διατάξεις της παρούσας απόφασης, εφόσον προβεί σε αναγγελία πρόσληψης του ωφελούμενου και υποβάλλει αίτηση εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας τροποποιητικής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

  Αναφορικά με αυτό το θέμα έχει αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ που είναι ο αρμόδιος οργανισμός, στο σύνδεσμο:

  http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1942&Itemid=128&lang=el

  Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων σχετικά με την εξειδίκευση όρων της πρόσκλησης για την υλοποίησης της πράξης  «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)», σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

   1. Λανθασμένη  ή ανακριβής δήλωση  στοιχείων των υποψηφίων που  επηρεάζουν τη μοριοδότηση.

  Αναφορικά με περιπτώσεις λανθασμένης ή ανακριβούς δήλωσης στοιχείων των υποψηφίων κατά τη διαδικασία υποβολής της Αίτησης, τα οποία επηρεάζουν τη μοριοδότηση αυτών, στο πεδίο 2.2.Α. της πρόσκλησης αναφέρεται ότι «η Αίτηση Συμμετοχής υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης». Συνεπώς  για όσους υποψηφίους  έχει υπάρξει   συμπλήρωση  των συγκεκριμένων  πεδίων στην Αίτηση  Συμμετοχής, η οποία δεν τεκμηριώνεται  από τα ακριβή αντίγραφα δικαιολογητικών, που προσκομίζουν, τότε αυτοί αυτομάτως τίθενται εκτός Μητρώου Ωφελουμένων, ανεξάρτητα του αν η μοριοδότηση του συγκεκριμένου κριτηρίου επιλογής επηρεάζει ή όχι  την τελική επιλογή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων.

  Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διαδικασία υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής των ωφελουμένων, είχαν δοθεί αναλυτικές διευκρινίσεις, ιδιαίτερα για το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης.

  Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτές διορθώσεις στοιχείων της Αίτησης Συμμετοχής, που αφορούν αποκλειστικά αναγραμματισμούς ή αναριθμητισμούς, υπό την αίρεση ότι τεκμηριώνονται από τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής. π.χ. δηλωθέν επώνυμο Παδαδόπουλος αντί ορθού  Παπαδόπουλος ή δηλωθέν έτος γεννήσεως 1885 αντί ορθού 1985 ή δηλωθείς ΑΜΚΑ ******4885 αντί ορθού ******4886.

  2.Σύναψη σύμβασης  μεταξύ Παρόχου Κατάρτισης και  καταρτιζόμενου.

  Σε συνέχεια των αναφερομένων στα κεφάλαια 5.3.1. και 5.3.3 της ανωτέρω πρόσκλησης σας ενημερώνουμε ότι προϋπόθεση  της σύναψης σύμβασης μεταξύ Παρόχου Κατάρτισης και  καταρτιζόμενου, αποτελεί ο έλεγχος της ακρίβειας και της εγκυρότητας  των στοιχείων που δήλωσαν στην Αίτηση Συμμετοχής τους οι ωφελούμενοι, από το Δικαιούχο υλοποίησης της πράξης (Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης). Η Ε.Υ.Ε.τ.Υ.Κ.Α. αφού λάβει τα ακριβή αντίγραφα των δικαιολογητικών από τους Παρόχους  και διενεργήσει το σχετικό έλεγχο θα αποστείλει έγγραφο επιβεβαίωσης/ενημέρωσης προς αυτούς. Μόνο κατόπιν αυτού θα μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία σύναψης των συμβάσεων.

  3. Σύναψη συμφωνητικού συνεργασίας  μεταξύ Παρόχου Κατάρτισης και  Υγειονομικής Περιφέρειας.

  Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω περιγραφόμενης διαδικασίας έλεγχος της ακρίβειας και της εγκυρότητας  των στοιχείων που δήλωσαν στην Αίτηση Συμμετοχής τους οι ωφελούμενοι και την αποστολή του  σχετικού επιβεβαιωτικού εγγράφου από την Ε.Υ.Ε.τ.Υ.Κ.Α.,  ο Πάροχος Κατάρτισης δύναται να προχωρήσει στη σύναψη του  συμφωνητικού συνεργασίας  της με την Υγειονομική Περιφέρεια για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης του προγράμματος. Το σχετικό σύμφωνο συνεργασίας βρίσκεται ήδη αναρτημένο στην ειδική ιστοσελίδα της πράξης http://www.voucher.gov.gr.

  4. Χρόνοι – ενέργειες  υλοποίησης της πράξης.

  Λαμβανομένων υπόψη αφενός της συνθετότητας των παραπάνω αναφερόμενων σημείων και αφετέρου του ότι το φυσικό αντικείμενο των προγραμμάτων κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31-03-2015, καλούνται όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε επίσπευση των διοικητικών διαδικασιών, όπως αυτές περιγράφονται στην πρόσκληση. Πιο συγκεκριμένα: Οι ωφελούμενοι καλούνται:

  1.  να ενεργοποιήσουν άμεσα την επιταγή κατάρτισης
  2.  να επιλέξουν πάροχο κατάρτισης
  3.  να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά, προκειμένου να υπογραφεί η σχετική σύμβαση

  Οι πάροχοι κατάρτισης καλούνται:

  1.    να προβούν άμεσα στον έλεγχο των δικαιολογητικών των ωφελουμένων
  2.    να αποστείλουν στο Δικαιούχο  Ε.Υ.Ε.τ.Υ.Κ.Α., προς έλεγχο,  τα ακριβή αντίγραφα δικαιολογητικών για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσαν στην Αίτηση Συμμετοχής τους οι ωφελούμενοι (από την Τρίτη 4-3-2014)
  3.    να προχωρήσουν μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω στη σύναψη του συμφωνητικού συνεργασίας με την ΥΠ.Ε.

   Από την προσεχή Τρίτη 4-3-2014 οι Υ.ΠΕ. θα έχουν αναρτήσει τις διατιθέμενες θέσεις πρακτικής άσκησης ανά νοσοκομείο αρμοδιότητας και ειδικότητα.

  Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, μετά τη λήξη της προθεσμίας [03.02.2014] χορήγησης των επιταγών κατάρτισης στους δικαιούχους της δράσης 
  «Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β΄ της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση [κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]» και τη διαγραφή από τους Πίνακες Κατάταξης του Μητρώου Ωφελουμένων στις Περιφέρειας ΑττικήςΔυτ. Ελλάδας και Κρήτης των διπλωματούχων μηχανικών που δεν προσήλθαν και δεν παρέλαβαν την επιταγή κατάρτισης τους, ανακοινώνει την τροποποίηση των πινάκων κατάταξης των Διπλωματούχων Μηχανικών του «Μητρώου Ωφελουμένων» στις Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης, σύμφωνα με την από 11.02.2014 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του και ως εξής:
  Α) Τροποποιεί το Μητρώο Ωφελουμένων στις Περιφέρειες αυτές και τη θέση των διαγραφέντων λαμβάνει 
  ισόποσος αριθμός διπλωματούχων μηχανικών από τους Πίνακες Επιλαχόντων στις αντίστοιχες Περιφέρειες κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας. 
  Οι νέοι επιλεγέντες που εγγράφονται στο Μητρώο Ωφελουμένων περιλαμβάνονται στους παρακάτω πίνακες κατάταξης: 
  ΝΕΟΙ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ Περιφέρειας Αττικής
  ΝΕΟΙ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ Δυτ. Ελλάδας
  ΝΕΟΙ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ Κρήτης.
  Β) Βάσει της παραπάνω τροποποίησης, οι Πίνακες των Επιλαχόντων Διπλ. Μηχανικών στις 3 αναφερόμενες Περιφέρειες διαμορφώνονται αντίστοιχα ως εξής: 
  Νέοι Επιλαχόντες 
  Περιφέρειας Αττικής, Νέοι Επιλαχόντες 
  Δυτ. Ελλάδας, Νέοι Επιλαχόντες 
  Το ΤΕΕ καλεί τους ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ που περιλαμβάνονται στους Πίνακες Κατάταξης της παρ. (Α) να παραλάβουν την επιταγή κατάρτισης τους, σύμφωνα με τα παρακάτω:
  - Η χορήγηση των επιταγών Κατάρτισης θα γίνεται από την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014 έως και την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.
  - Στην περίπτωση που, με τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας [20/2/2014 & ώρα 13.00], υπάρξουν ακόμα κάποιες αδιάθετες επιταγές κατάρτισης, αυτές θα χορηγηθούν στους αμέσως επόμενους επιλαχόντες κατά απόλυτη προτεραιότητα, σύμφωνα με τον Πίνακα Επιλαχόντων Διπλ. Μηχανικών της αντίστοιχης Περιφέρειας της παρ. (Β), και ΜΟΝΟ για μία (1) εργάσιμη ημέρα δηλ. την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014 και ώρες από 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. Κάθε δικαιούχος διπλωματούχος μηχανικός, από τους ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ, για την παραλαβή της επιταγής κατάρτισής του, παρουσιάζεται αυτοπροσώπως στα γραφεία του ΤΕΕ και οφείλει :
  Α) να επιδείξει υποχρεωτικά την Αστυνομική του Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης, καθώς και το αποδεικτικό υποβολής της αίτησης συμμετοχής που αναφέρει τον ΚΑΥΑΣ
  Β) να προσκομίσει υποχρεωτικά αντίγραφο της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου Τραπέζης , με τα στοιχεία λογαριασμού του (IBAN & Κατάστημα Τράπεζας).
  Οι επιταγές κατάρτισης των ΝΕΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ θα χορηγούνται μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, από τα γραφεία του ΤΕΕ στην Αθήνα ή το αντίστοιχο Περιφερειακό Τμήμα του ΤΕΕ που καθένας έχει επιλέξει κατά την υποβολή της αίτησής του και ως εξής:
  - ΝΕΟΙ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ: από την Αθήνα [Γραφείο Υποδοχής, Νίκης 4, 1ος όροφος]
  - ΝΕΟΙ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ Περιφέρειας ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ: από την Πάτρα [ΠΤ/ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, Τριών Ναυάρχων 40] και το Αγρίνιο [ΠΤ/ΤΕΕ Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Π. Σουλίου 11]
  - ΝΕΟΙ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ Περιφέρειας ΚΡΗΤΗΣ: από τα Χανιά [ΠΤ/ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης, Νεάρχου 23]
  Κάθε Ωφελούμενος που θα παραλάβει την προσωπική επιταγή κατάρτισής του αποκτά τη δυνατότητα να καταρτιστεί στη Διοικητική Περιφέρεια της χώρας που έχει δηλώσει με την αίτησή του και αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιλέξει το ΚΕΚ και το αντικείμενο που επιθυμεί να καταρτιστεί, από αυτά περιλαμβάνονται στο «Μητρώο ΚΕΚ». Οι διαδικασίες που ακολουθούν μετά την παραλαβή των επιταγών κατάρτισης, δηλαδή επιλογή ΚΕΚ από τους Ωφελούμενους, σύναψη σύμβασης μεταξύ Ωφελουμένου και ΚΕΚ, εισαγωγή Ωφελούμενου σε Τμήμα Κατάρτισης από τα ΚΕΚ κλπ, είναι άμεσα διαθέσιμες μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ειδικής ιστοσελίδας www.voucher.gov.gr .

   
  1. Μοριοδοτούνται τα τέκνα τρίτεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών ή οι άνεργοι τρίτεκνοι / πολύτεκνοι γονείς;

  Η μοριοδότηση κριτηρίου επιλογής ισχύει για τους άνεργους τρίτεκνους ή πολύτεκνους γονείς.

  1. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να έχει περισσότερα από ένα θεματικά πεδία;

  Υποχρεωτικά θα έχει το σύνολο των αναφερόμενων θεματικών ενοτήτων.

  1. Μια ΥΠΕ μπορεί να συνάψει σύμβαση με έναν ή περισσότερους παρόχους;

  Η ΥΠΕ θα συνάψει σύμβαση με όσους παρόχους το αιτηθούν.

  1. Η μισθοδοσία του επόπτη ποιον αφορά;

  Η μισθοδοσία του επόπτη αφορά τον Πάροχο Κατάρτισης.

  1. Ποιες ειδικότητες προβλέπονται για την κάλυψη της θέσης Διοικητικού-Οικονομικού;

  Για την κάλυψη της θέσης Διοικητικού - Οικονομικού προβλέπονται οι ειδικότητες με βάση το ΑΣΕΠ.

  1. Που λαμβάνει χώρα η Πρακτική Άσκηση;

  Η πρακτική άσκηση υλοποιείται εκεί όπου υπάρχουν θέσεις πρακτικής άσκησης. (Συνεννόηση και συνεργασία με τις Υγειονομικές Περιφέρειες).  

    Σύμφωνα με Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) που ελήφθη στην από 17 Σεπτεμβρίου 2013 συνεδρίασή της,  καλούνται όλα τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) που περιλαμβάνονται στους πίνακες εγκεκριμένων ΚΕΚ που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της δράσης www.voucher.gov.gr να τεκμηριώσουν τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας κατά ΣΤΑΚΟΔ-2008, των επιχειρήσεων με τις οποίες προτίθενται να συμβληθούν για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης και της υποχρεωτικής απασχόλησης, σύμφωνα με τις αιτήσεις που έχουν υποβάλει.

  Ειδικότερα, τα παραπάνω ΚΕΚ καλούνται, εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης να υποβάλουν στο Γραφείο Υποδοχής του ΤΕΕ [Νίκης 4, Πλ. Συντάγματος, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 – 15:00] πρωτότυπο έγγραφο από αρμόδια Δημόσια Αρχή, στο οποίο θα βεβαιώνεται ο κλάδος οικονομικής δραστηριότητας κατά ΣΤΑΚΟΔ-2008 της ή των επιχειρήσεων με τις οποίες προτίθενται να συμβληθούν για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης και της υποχρεωτικής απασχόλησης, σύμφωνα με τις αιτήσεις που έχουν υποβάλει.

  Η προθεσμία υποβoλής λήγει ημέρα Δευτέρα. στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 15.00. 

   Έχουν αναρτηθεί οι πίνακές εγγεγραμμένων ΚΕΚ από 15.06.2013 μέχρι 21.06.2013 της Δράσης «Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β΄της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση». 
  Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τους πίνακες
  Το ωράριο κατάρτισης κατά τη διάρκεια πρακτικής άσκησης πρέπει να είναι συνεχόμενο.

  v  Σε περίπτωση που το  ωράριο εργασίας των απασχολούμενων  της επιχείρησης  πρακτικής άσκησης  είναι διακεκομμένο και λειτουργεί το μέγιστο 5 ώρες συνεχόμενα  τότε ο ωφελούμενος  δύναται να  καταρτίζεται για 5 ώρες κατ’ ελάχιστο την ημέρα και να παρατείνεται ο χρόνος κατάρτισης σε κάθε περίπτωση χωρίς να ξεπερνά τους 5 μήνες σύμφωνα με τα οριζόμενα στη πρόσκληση.

  v  Στις περιπτώσεις όπου αποδεδειγμένα το ωράριο εργασίας των απασχολουμένων  της επιχείρησης πρακτικής άσκησης δεν ξεπερνά τις 5 ώρες την ημέρα τότε ο ωφελούμενος  θα  καταρτίζεται για 5 ώρες κατ’ ελάχιστο την ημέρα και θα παρατείνεται ο χρόνος κατάρτισης σε κάθε περίπτωση χωρίς να ξεπερνά τους 5 μήνες σύμφωνα με τα οριζόμενα στη πρόσκληση.

  Τα ανωτέρω ισχύουν και στις περιπτώσεις των ατομικών επιχειρήσεων .

   Στο πλαίσιο της πρόσκλησης « Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους για το ακόλουθο:
  • Σύμφωνα με το άρθρο 4.5 και 5.3.2 της Πρόσκλησης στην  τριμερή σύμβαση θα πρέπει να δηλώνονται τα στοιχεία της συμβαλλόμενης επιχείρησης στην οποία θα πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση. Επισημαίνουμε ότι κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπεται ο δανεισμός  ωφελουμένων  δηλαδή ο ωφελούμενος θα πρέπει να πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση στη συμβαλλόμενη επιχείρηση.
  • Κατά τη σύναψη της τριμερούς σύμβασης ο  πάροχος κατάρτισης δεν δύναται να συμμετέχει και ως επιχείρηση πρακτικής άσκησης,  διότι ταυτίζεται η έννοια του παρόχου  με την έννοια της επιχείρησης πρακτικής στο ίδιο νομικό πρόσωπο με συνέπεια να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας της τριμερούς σύμβασης.

   Στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» και επειδή παρατηρήθηκαν επανειλημμένως φαινόμενα επιθετικής προσέλκυσης ανέργων, από παρόχους κατάρτισης, το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, υπογραμμίζει το προβλεπόμενο δικαίωμα των ωφελουμένων - δικαιούχων της επιταγής κατάρτισης - να επιλέγουν ελεύθερα τον πάροχο κατάρτισης, από το Μητρώο Παρόχων, με γνώμονα τα προσφερόμενα προγράμματα, την αξιολόγηση της παρεχόμενης ποιότητας υπηρεσιών, τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, τις δυνατότητες και τις προσδοκίες τους.

   Κατόπιν των ανωτέρω, εφιστούμε την προσοχή των ωφελούμενων του προγράμματος, η επιλογή του παρόχου κατάρτισης, να πραγματοποιείται χωρίς να διαταράσσεται η κρίση και η απόφαση τους, από παραπλανητικές και καταχρηστικές πρακτικές προσέλκυσης και τυχόν παροχές, μη σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους.

  Έχουν αναρτηθεί οι πίνακές εν δυνάμει ωφελούμενων μετά ελέγχου για τις δυο ομάδες ωφελούμενων της Δράσης «Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β΄της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση». 
  Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τους πίνακες
   Αναφορικά με τη συμμετοχή της Τράπεζας Eurobank – Εργασίας στη δράση «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών», θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, η πρακτική άσκηση των ανέργων της δράσης, πραγματοποιείται, σύμφωνα με τον όρο 1.3.5. της υπ’ αρ. πρωτ. 3.11577/5.7600/1-4-2013 πρόσκλησης, σε επιχειρήσεις στις οποίες δεν συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα το ελληνικό Δημόσιο, και οι οποίες για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει σήμερα.

  Από τη γραμματική ερμηνεία του όρου προκύπτει ότι, για την κατάφαση της δυνατότητας συμμετοχής των εν λόγω επιχειρήσεων στη δράση, θα πρέπει να μην συντρέχει ούτε η μία περίπτωση (άμεση ή έμμεση συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου), ούτε η άλλη (πρόσληψη του προσωπικού του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994), σωρευτικά.

  Ως εκ τούτου, εφόσον το Δημόσιο συμμετέχει, κατέχοντας οποιουδήποτε είδους μετοχές ή μερίδια σε οποιουδήποτε είδους νομικά πρόσωπα (Τραπεζικές Ανώνυμες εταιρείες κλπ.), ή συμμετέχει σε αυτά μέσω άλλων νομικών προσώπων, στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει, τα εν λόγω νομικά πρόσωπα δεν μπορούν να λάβουν μέρος στη δράση ως επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης.

   1) Οι  δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα?

  Βάσει του άρθρου 2.1 της πρόσκλησης, δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο ωφελουμένων για την κατηγορία «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών, έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  1. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  2. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1983 και έπειτα
  3. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

  Στην ίδια παράγραφο ορίζεται ότι, δικαίωμα συμμετοχής έχουν, εφόσον πληρούν τα κριτήρια (i) και (ii) και οι άνεργοι οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, αλλά συμμετέχουν σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια/ Ενώσεις.

   

  Κατόπιν των ανωτέρω, είναι σαφές ότι οι νέοι δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί  κλπ, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, εφόσον:

  α) πληρούνται τα κριτήρια (i) και (ii) και

  β) Οι αντίστοιχοι επαγγελματικοί σύλλογοι/ενώσεις (Δικηγορικός, Ιατρικός Σύλλογος, Τεχνικό Επιμελητήριο κλπ.) στον οποίο έχουν εγγραφεί, μπορούν να προβούν στην πιστοποίηση στοιχείων επαγγελματικής κατάστασης των ωφελουμένων σύμφωνα με τα όσα τηρούν στο Μητρώο τους, με έκδοση αντίστοιχης βεβαίωσης.

  Όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων σύμφωνα με το άρθρο 2.4 της πρόσκλησης, κατά στάδιο του ελέγχου των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής τους για να διαπιστωθεί εάν είναι επιλέξιμοι ή όχι, όσα κριτήρια δεν δύναται να διασταυρωθούν ηλεκτρονικά, θα πιστοποιούνται από δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι επιλεγέντες ωφελούμενοι, στον πάροχο κατάρτισης.

   

  2) Είναι δυνατή η συμμετοχή ΜΚΟ ως συνεργαζόμενης επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης στο πρόγραμμα?

   

  Οι επιχειρήσεις που μπορούν να διαθέσουν θέσεις πρακτικής άσκησης σύμφωνα με την πρόσκληση, πρέπει βάσει του καταστατικού τους και της νομικής μορφής τους, να έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Τέτοιος χαρακτήρας δεν είθισται στις ΜΚΟ, αφού δεν ενέχουν στη νομική τους φύση, τον σκοπό της κερδοφορίας, δεν διανέμουν κέρδη που απορρέουν από τις δραστηριότητες τους στα μέλη τους ή τους ιδρυτές τους, αλλά τα χρησιμοποιούν για της επίτευξη των στόχων τους. Εάν ωστόσο, προβλέπεται στο καταστατικό τους κερδοσκοπικός χαρακτήρας κατά την άσκηση της δραστηριότητας τους, τότε και μόνο οι συγκεκριμένες ΜΚΟ, μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ως επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης.

  Θέσεις πρακτικής άσκησης, αυτονόητα, δεν μπορούν να διατεθούν από συλλόγους, σωματεία ή άλλες νομικές συλλογικών οργάνων χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα στο σκοπό τους.

   

  3) Τι εισόδημα θα πρέπει να δηλώνουν οι άνεργοι που είναι προστατευόμενα μέλη οικογένειας?

   

  Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος αποδεδειγμένα δεν υπόκειται σε υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης και δεν έχει προσωπικά εισοδήματα, στην αίτηση συμμετοχής του δηλώνει μηδενικό εισόδημα.

  Στην περίπτωση κατά την οποία ο ωφελούμενος έχει υποβάλλει το Ε9, άρα κατά το νόμο έχει υποχρέωση υποβολής χωριστής φορολογικής δήλωσης, δεν έχει όμως προσωπικά εισοδήματα, τότε θα πρέπει στην αίτηση συμμετοχής του να δηλώσει το τεκμαρτό εισόδημα.

   

   4) Πώς πιστοποιείται η καλή γνώση ξένης γλώσσας?

   

  Για την πιστοποίηση της καλής γνώσης ξένης γλώσσας γίνονται αποδεκτά πέραν του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας και τα πιστοποιητικά που αντιστοιχούν στο σημείο (γ) Καλή γνώση (Β2), του παραρτήματος της πρόσκλησης, για την κάθε ξένη γλώσσα.

  Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου- (α) Αρίστη γνώση (Γ2/C2) και (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1)  -αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.

  5) Τι γίνεται στην περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν έχει αποθηκεύσει ή δεν έχει εκτυπώσει την αίτηση συμμετοχής του?

   

  Τα στοιχεία της αίτησης του ωφελούμενου θα εμφανίζονται ηλεκτρονικά στον πάροχο κατάρτισης κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών μέσω του διαχειριστικού των παρόχων κατάρτισης. Ο ωφελούμενος θα έχει μαζί του τα δικαιολογητικά και όταν πάει στον πάροχο κατάρτισης εκείνος θα τον αναζητήσει στο σύστημα και θα δει τα στοιχεία που έχει υποβάλλει στην αίτηση του ο ωφελούμενος. Έτσι θα μπορέσει να κάνει την αντιπαραβολή των στοιχείων αίτησης τα οποία βλέπει στην οθόνη του με τα δικαιολογητικά του ωφελούμενου.

  6) Τι γίνεται στην περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν πρόλαβε να σημειώσει τον κωδικό ΚΑΥΑΣ του?

  Εάν κάποιος ωφελούμενος ξέχασε να σημειώσει τον ΚΑΥΑΣ του, μπορεί να προσπαθήσει να επανυποβάλλει και το σύστημα από τα στοιχεία του θα βρει την εγγραφή του, θα τον ενημερώσει ότι έχει ήδη υποβάλλει αίτηση και θα του δώσει και τον ΚΑΥΑΣ της αίτησης του.

  7) Με ποιο τρόπο οι επιχειρήσεις θα καταχωρήσουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος   στο πρόγραμμα?

  Οι επιχειρήσεις, δεν μπορούν να καταχωρήσουν την πρόθεση για την συνεργασία τους στην ιστοσελίδα του www.voucher.gov.gr, διότι αφορά μόνο τους παρόχους κατάρτισης και τους ωφελούμενους. Μπορούν ωστόσο, να ενημερωθούν από την ίδια ιστοσελίδα ποιοι είναι οι πάροχοι κατάρτισης (Μητρώο Παρόχων) στην περιοχή τους και να έλθουν σε επαφή μαζί τους.

   
  Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

  CLOAKING