ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  4. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει "Δε βρέθηκαν αποτελέσματα", σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων ή των επιλαχόντων.
  5. Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο και αν αυτά συμπίπτουν, στο δεύτερο κριτήριο και στα επόμενα κατά τη σειρά κριτήρια που τίθενται στους πίνακες 2 και 3, στην παράγραφο 2.3 της πρόσκλησης. Αν και πάλι παρουσιάζεται ισοβαθμία προηγείται ο υποψήφιος, που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 05/02/2014 10:44:23

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οιικογενειακό (οικ.έτος 2012) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Αττικής YS-13383-146753-20130424-155406 24/04/2013 15:54:06 Επιλεχθείς 40 20 20 80 71
Κεντρικής Μακεδονίας YS-13383-146751-20130424-155414 24/04/2013 15:54:14 Επιλεχθείς 40 20 20 80 72
Κρήτης YS-13383-146773-20130424-155522 24/04/2013 15:55:22 Επιλεχθείς 40 20 20 80 73
Πελοποννήσου YS-13383-146786-20130424-155627 24/04/2013 15:56:27 Επιλεχθείς 40 20 20 80 74
Αττικής YS-13383-146783-20130424-155631 24/04/2013 15:56:31 Επιλεχθείς 40 20 20 80 75
Ιονίων Νήσων YS-13383-146777-20130424-155810 24/04/2013 15:58:10 Επιλεχθείς 40 20 20 80 76
Δυτικής Μακεδονίας YS-13383-146734-20130424-155903 24/04/2013 15:59:03 Επιλεχθείς 40 20 20 80 77
Δυτικής Ελλάδας YS-13383-146806-20130424-155937 24/04/2013 15:59:37 Επιλεχθείς 40 20 20 80 78
Αττικής YS-13383-146811-20130424-160028 24/04/2013 16:00:28 Επιλεχθείς 40 20 20 80 79
Αττικής YS-13383-146723-20130424-160030 24/04/2013 16:00:30 Επιλεχθείς 40 20 20 80 80
Σύνολο αποτελεσμάτων: 5373
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING