ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  4. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει "Δε βρέθηκαν αποτελέσματα", σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων ή των επιλαχόντων.
  5. Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο και αν αυτά συμπίπτουν, στο δεύτερο κριτήριο και στα επόμενα κατά τη σειρά κριτήρια που τίθενται στους πίνακες 2 και 3, στην παράγραφο 2.3 της πρόσκλησης. Αν και πάλι παρουσιάζεται ισοβαθμία προηγείται ο υποψήφιος, που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 05/02/2014 10:44:23

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οιικογενειακό (οικ.έτος 2012) Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη πιστοποιητικού καλής γνώησης ξένης γλώσσας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Ηπείρου YU-97498-25540-20130415-170346 15/04/2013 17:03:46 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1
Αττικής YU-97498-24853-20130415-170403 15/04/2013 17:04:03 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 2
Αττικής YU-97498-25489-20130415-170407 15/04/2013 17:04:07 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 3
Αττικής YU-97498-25036-20130415-170416 15/04/2013 17:04:16 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 4
Θεσσαλίας YU-97498-25588-20130415-170426 15/04/2013 17:04:26 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 5
Κεντρικής Μακεδονίας YU-97498-25626-20130415-170429 15/04/2013 17:04:29 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 6
Ηπείρου YU-97498-25569-20130415-170430 15/04/2013 17:04:30 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 7
Αττικής YU-97498-25460-20130415-170432 15/04/2013 17:04:32 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 8
Κεντρικής Μακεδονίας YU-97498-25645-20130415-170506 15/04/2013 17:05:06 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 9
Κεντρικής Μακεδονίας YU-97498-25653-20130415-170513 15/04/2013 17:05:13 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 10
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3208
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING